Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Skovrejsning
Indledning Særligt værdifulde landbrugsområder Skovrejsning Råstofindvinding
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Skov & Landbrug Skovrejsning

Retningslinjer

6.2.1 De udpegede positive skovrejsningsområder ønskes tilplantet med skov eller på anden måde indgå i en skovplantning.

6.2.2 Inden for de områder, som er udpeget som negativområder, må der ikke rejses skov.

6.2.3 Inden for områder, hvor skovrejsning er mulig, kan der rejses skov.

6.2.4 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskabsforhold, natur, kulturhistoriske forhold, friluftslivet og grundvandets beskyttelse.

6.2.5 Ved skovrejsning skal der primært plantes løvskov, og der skal tilstræbes adgang til skoven fra offentlig tilgængelig vej, når skoven er beliggende bynært og over 5 ha.

6.2.6 Inden for områder, hvor skovrejsning er uønsket, kan der kun gives tilladelse til skovrejsning eller ændring af udpegningen til skovrejsningsområde, hvis det kan begrundes med, at der samlet set sker en forbedring af landskabelige, naturmæssige og rekreative forhold, og at det kan ske uden at forringe de kulturhistoriske værdier.


Bemærkninger til retningslinjer

Staten har som mål, at landets skovareal skal forøges, så det inden for 80–100 år bliver forøget til at dække 20–25 % af landets areal mod 11 % i dag. I Holbæk Kommune udgør skovarealet i dag ca. 14 % af det samlede areal, svarende til ca. 83 km2. For at nå dette mål er der udpeget et større skovrejsningsareal end i den tidligere kommuneplan. Det er desuden hensigten at gennemføre en dynamisk skovrejsningspolitik ved årligt at vurdere de indkomne ansøgninger og give mulighed for at tilpasse udpegningen af skovrejsningsområder til disse ansøgninger, hvis det vurderes, at skovrejsning vil styrke de landskabelige kvaliteter og understøtte de rekreative muligheder i området. 

Udpegningen af skovrejsningsområder er primært sket i egnede områder, som ligger bynært og som vil kunne gavne grundvandskvaliteten. Men også forhold som at skabe sammenhæng mellem naturområder, landskabelige hensyn og rekreative muligheder er indgået i udpegningen af skovrejsningsområder.

I forhold til tidligere udpegninger i Regionplanen og den tidligere kommuneplan, hvor kun cirka 6 % af kommunens areal var udpeget til skovrejningsareal, er arealet i dag udvidet væsentligt. Baggrunden herfor er, at mange nye skovrejsningsprojekter er beliggende uden for de eksisterende udpegede områder. Det har derfor været hensigten, at en større del af den fremtidige skovrejsning kommer til at ske inden for udpegede skovrejsningsområder. Dette søges yderligere understøttet ved at lave en dynamisk skovrejsningsplan, hvor hvert enkelt nyt projekt vil blive vurderet. Hvis det vurderes, at det kan udføres på en hensigtsmæssig måde, så vil der årligt blive udarbejdet et kommuneplantillæg, som reviderer skovrejsningsplanen, så det aktuelle område kan overføres til skovrejsningsområde, hvis det er beliggende uden for et i forvejen udpeget område.

Formålet med at øge de udpegede skovrejsningsområderer at give større mulighed for privat skovrejsning. Med udpegningen af skovrejsningsområder kan vi sikre, at den private skovrejsning finder sted, hvor det er samfundsmæssigt mest hensigtsmæssigt. Skovrejsningen skal dels have til formål at forøge træproduktionen, men også at fremme hensynet til friluftsliv, biodiversitet og miljøbeskyttelse. De udpegede skovrejsningsområder inden for kystnærhedszonen begrundes med væsentlige rekreative, grundvandsmæssige eller naturmæssige forhold, men det er samtidig steder, hvor der kan rejses skov uden at oplevelsen af kysten forringes eller steder hvor oplevelsen af kystlandskabet forstærkes.

Det har været målsætningen, at kommunens udpegede skovrejsningsområde skulle dække 15–20 % af det ubebyggede areal i kommunen. Hvis der i fremtidige kommuneplantillæg sker indskrænkninger i det udpegede skovrejsningsområde, skal der kompenseres herfor ved at udpege andre arealer, så det samlede skovrejsningsområde kan fastholdes.

Skovrejsningsområder er primært søgt placeret i områder hvor et eller flere af følgende kriterier kunne opnås:

 • Bynærhed

 • Grundvandsbeskyttelse

 • Naturforbedring

 • Rekreative muligheder

I de negativområder, som i kommuneplanen er udlagt til vejanlæg, kommende boligområde, tekniske anlæg og større sammenhængende naturområder, som kan forringes ved skovtilplantning vil der ikke kunne forventes dispensation til skovrejsning, da det vil være i konflikt med anden udpegning. Det samme vil gøre sig gældende, hvor der vurderes at være væsentlige kulturhistoriske eller landskabelige forhold, som vil blive forringet. I kystnære områder og inden for kystnærhedszonen er udpeget negativområder, hvor der er særlige udsigter til fjorden samt de fleste arealer mellem kysten og nærmeste vej eller bebygget område

Negativområder findes primært, hvor der er andre udpegninger, som vil skabe konflikt med skovrejsning.

 • Vindmølleområder

 • Råstofgraveområder

 • Potentielle vådområder

 • Kulturmiljøer

 • Kirkeomgivelser

 • Internationale naturbeskyttelsesområder

 • Fredede arealer

 • Arealreservationer til infrastrukturanlæg

 • Kystnære områder

 • Landskabeligt værdifulde områder og udsigtspunkter

Skovplantning defineres som beplantninger, der inden for et rimeligt tidsrum vil danne skov af højstammede træer. Som udgangspunkt betragtes sådanne plantninger dog kun som skov, når de er større end 0,5 ha og har en bredde på mere end 20 meter. Dyrkning af pyntegrønt og juletræer i kort omdrift samt energiafgrøder i kort omdrift anses ikke som skovplantning. Man skal dog være opmærksom på, at pyntegrønt og juletræer, som ikke holdes i en kort omdrift, og energiafgrøder af vedtypen, som høstes med et længere mellemrum end 5 år, vil blive betragtet som skov. Sådanne plantninger er ikke tilladt inden for negativområder, og kommunen kan kræve plantningerne fældet. Skovplantninger, som er er etableret ved selvsåning, er ikke omfattet af forbuddet mod skovplantning.

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 12,

Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009 om drift af landbrugsjorder og bemærkninger til L 571.

Statslige interesser

Staten har sat som mål, at landets skovareal skal øges til 20-25 % af landets areal. Derfor er der sat øget fokus på udpegningen af skovrejsningsområder, og kommunerne er opfordret til, at der sker en forøgelse af skovrejsningsområderne fra de nuværende ca. 6 % af det åbne land til mellem 15 og 20 %.

Udviklingsstrategi 2012

Det er skrevet i udviklingsstrategien, at der skal værnes om kommunens natur- og landskabsværdier - herunder den biologiske mangfoldighed, så naturen bliver mere robust og tilpasningsdygtig over for klimaændringer.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk