Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Skovrejsning
Indledning Særligt værdifulde landbrugsområder Skovrejsning Råstofindvinding
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Skov & Landbrug Skovrejsning

Retningslinjer

6.2.1 De udpegede positive skovrejsningsomr√•der √łnskes tilplantet med skov eller p√• anden m√•de indg√• i en skovplantning.

6.2.2 Inden for de områder, som er udpeget som negativområder, må der ikke rejses skov.

6.2.3 Inden for områder, hvor skovrejsning er mulig, kan der rejses skov.

6.2.4 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskabsforhold, natur, kulturhistoriske forhold, friluftslivet og grundvandets beskyttelse.

6.2.5 Ved skovrejsning skal der prim√¶rt plantes l√łvskov, og der skal tilstr√¶bes adgang til skoven fra offentlig tilg√¶ngelig vej, n√•r skoven er beliggende byn√¶rt og over 5 ha.

6.2.6 Inden for omr√•der, hvor skovrejsning er u√łnsket, kan der kun gives tilladelse til skovrejsning eller √¶ndring af udpegningen til skovrejsningsomr√•de, hvis det kan begrundes med, at der samlet set sker en forbedring af landskabelige, naturm√¶ssige og rekreative forhold, og at det kan ske uden at forringe de kulturhistoriske v√¶rdier.


Bemærkninger til retningslinjer

Staten har som m√•l, at landets skovareal skal for√łges, s√• det inden for 80‚Äď100 √•r bliver for√łget til at d√¶kke 20‚Äď25 % af landets areal mod 11 % i dag. I Holb√¶k Kommune udg√łr skovarealet i dag ca. 14 % af det samlede areal, svarende til ca. 83 km2. For at n√• dette m√•l er der udpeget et st√łrre skovrejsningsareal end i den tidligere kommuneplan. Det er desuden hensigten at gennemf√łre en dynamisk skovrejsningspolitik ved √•rligt at vurdere de indkomne ans√łgninger og give mulighed for at tilpasse udpegningen af skovrejsningsomr√•der til disse ans√łgninger, hvis det vurderes, at skovrejsning vil styrke de landskabelige kvaliteter og underst√łtte de rekreative muligheder i omr√•det.¬†

Udpegningen af skovrejsningsområder er primært sket i egnede områder, som ligger bynært og som vil kunne gavne grundvandskvaliteten. Men også forhold som at skabe sammenhæng mellem naturområder, landskabelige hensyn og rekreative muligheder er indgået i udpegningen af skovrejsningsområder.

I forhold til tidligere udpegninger i Regionplanen og den tidligere kommuneplan, hvor kun cirka 6 % af kommunens areal var udpeget til skovrejningsareal, er arealet i dag udvidet v√¶sentligt. Baggrunden herfor er, at mange nye skovrejsningsprojekter er beliggende uden for de eksisterende udpegede omr√•der. Det har derfor v√¶ret hensigten, at en st√łrre del af den fremtidige skovrejsning kommer til at ske inden for udpegede skovrejsningsomr√•der. Dette s√łges yderligere underst√łttet ved at lave en dynamisk skovrejsningsplan, hvor hvert enkelt nyt projekt vil blive vurderet. Hvis det vurderes, at det kan udf√łres p√• en hensigtsm√¶ssig m√•de, s√• vil der √•rligt blive udarbejdet et kommuneplantill√¶g, som reviderer skovrejsningsplanen, s√• det aktuelle omr√•de kan overf√łres til skovrejsningsomr√•de, hvis det er beliggende uden for¬†et i forvejen udpeget omr√•de.

Form√•let med at √łge de udpegede skovrejsningsomr√•derer at give st√łrre mulighed for privat skovrejsning. Med udpegningen af skovrejsningsomr√•der kan vi sikre, at den¬†private skovrejsning finder sted,¬†hvor det er samfundsm√¶ssigt mest hensigtsm√¶ssigt. Skovrejsningen skal dels have til form√•l at for√łge tr√¶produktionen, men ogs√• at fremme hensynet til friluftsliv, biodiversitet og milj√łbeskyttelse. De udpegede skovrejsningsomr√•der inden for kystn√¶rhedszonen begrundes med v√¶sentlige rekreative, grundvandsm√¶ssige eller naturm√¶ssige forhold, men det er samtidig steder, hvor¬†der kan rejses skov uden at oplevelsen af kysten forringes eller steder¬†hvor oplevelsen af kystlandskabet forst√¶rkes.

Det har v√¶ret m√•ls√¶tningen, at kommunens udpegede skovrejsningsomr√•de skulle d√¶kke 15‚Äď20 % af det ubebyggede areal i kommunen. Hvis der i fremtidige kommuneplantill√¶g sker indskr√¶nkninger i det udpegede skovrejsningsomr√•de, skal der kompenseres herfor ved at udpege andre arealer, s√• det samlede skovrejsningsomr√•de kan fastholdes.

Skovrejsningsomr√•der er prim√¶rt s√łgt placeret i omr√•der hvor et eller flere af f√łlgende kriterier kunne opn√•s:

 • Byn√¶rhed

 • Grundvandsbeskyttelse

 • Naturforbedring

 • Rekreative muligheder

I de negativomr√•der, som i kommuneplanen er udlagt til vejanl√¶g, kommende boligomr√•de, tekniske anl√¶g og st√łrre sammenh√¶ngende naturomr√•der, som kan forringes ved skovtilplantning vil der ikke kunne forventes dispensation til skovrejsning, da det vil v√¶re i konflikt med anden udpegning. Det samme vil g√łre sig g√¶ldende, hvor der vurderes at v√¶re v√¶sentlige kulturhistoriske eller landskabelige forhold, som vil blive forringet. I kystn√¶re omr√•der og inden for kystn√¶rhedszonen er udpeget negativomr√•der, hvor der er s√¶rlige udsigter til fjorden samt de fleste¬†arealer mellem kysten og n√¶rmeste vej eller bebygget omr√•de

Negativområder findes primært, hvor der er andre udpegninger, som vil skabe konflikt med skovrejsning.

 • Vindm√łlleomr√•der

 • R√•stofgraveomr√•der

 • Potentielle v√•domr√•der

 • Kulturmilj√łer

 • Kirkeomgivelser

 • Internationale naturbeskyttelsesomr√•der

 • Fredede arealer

 • Arealreservationer til infrastrukturanl√¶g

 • Kystn√¶re omr√•der

 • Landskabeligt v√¶rdifulde omr√•der og udsigtspunkter

Skovplantning defineres som beplantninger, der inden for et rimeligt tidsrum vil danne skov af h√łjstammede tr√¶er. Som udgangspunkt betragtes s√•danne plantninger dog kun som skov, n√•r de er st√łrre end 0,5 ha og har en bredde p√• mere end 20 meter. Dyrkning af pyntegr√łnt og juletr√¶er i kort omdrift samt energiafgr√łder i kort omdrift anses ikke som skovplantning. Man skal dog v√¶re opm√¶rksom p√•, at pyntegr√łnt og juletr√¶er, som ikke holdes i en kort omdrift, og energiafgr√łder af vedtypen, som h√łstes med et l√¶ngere mellemrum end 5 √•r, vil blive betragtet som skov. S√•danne plantninger er ikke tilladt inden for negativomr√•der, og kommunen kan kr√¶ve plantningerne f√¶ldet. Skovplantninger, som er er etableret ved selvs√•ning, er ikke omfattet af forbuddet mod skovplantning.

 


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 12,

Bekendtg√łrelse nr. 637 af 10. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, jfr. Lovbekendtg√łrelse nr. 191 af 12. marts 2009 om drift af landbrugsjorder og bem√¶rkninger til L 571.

Statslige interesser

Staten har sat som m√•l, at landets skovareal skal √łges til 20-25 % af landets areal. Derfor er der sat √łget fokus p√• udpegningen af skovrejsningsomr√•der, og kommunerne er opfordret til, at der sker en for√łgelse af skovrejsningsomr√•derne fra de nuv√¶rende ca. 6 % af det √•bne land til mellem 15 og 20 %.

Udviklingsstrategi 2012

Det er skrevet i udviklingsstrategien, at der skal værnes om kommunens natur- og landskabsværdier - herunder den biologiske mangfoldighed, så naturen bliver mere robust og tilpasningsdygtig over for klimaændringer.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk