Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Ferie og overnatning
Indledning Kultur- og byliv Idræts- og fritidsanlæg Fjord og havne Stier og grønne områder Ferie og overnatning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Sundhed & Friluftsliv Ferie og overnatning

Retningslinjer

Hoteller, kur- og wellnesscentre, kursuscentre, vandrerhjem og landboturisme

7.5.1 Hoteller, kur-og wellnesscentre samt kursuscentre kan etableres i land-, by- og sommerhusområder.

7.5.2 Vandrerhjem kan placeres i byområder og sommerhusområder efter nærmere planlægning. Vandrerhjem kan også etableres i eksisterende bygninger i det åbne land, såfremt de beskyttelsesmæssige-, miljømæssige- og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette.

7.5.3 Der kan på baggrund af en konkret vurdering og under hensyntagen til beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige interesser, indrettes op til 10 ferielejligheder/værelser til erhvervsmæssig udlejning i overflødiggjorte driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, forudsat at ejeren bor på ejendommen. Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til sådanne formål forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes.

Campingpladser

7.5.4 Campingpladser kan etableres i byområder og sommerhusområder samt i særligt udpegede områder.

7.5.5 Der kan tillades vintercampering, vinteropbevaring og opførelse af hytter på eksisterende campingpladser, hvis beskyttelsesmæssige forhold ikke taler imod dette. Ved Holbæk by og Jyderup kan hytterne udgøre op til 30 % af kapaciteten på en campingplads, andre steder op til 15 %. 


Bemærkninger til retningslinjer

Hoteller, kur- og wellnesscentre, kursuscentre, vandrerhjem og landboturisme

Det er vigtigt, at kommunen kan tilbyde varierede og forskelligartede overnatningstilbud, der kan tilfredsstille en bred målgruppe af turister og borgere.

Placering af overnatningsanlæg som hoteller, feriecentre, kroer, pensionater og vandrerhjem skal fortrinsvis ske i tilknytning til bymønstret - for at understøtte disse byers service og beskytte de åbne landskaber. For at ferieanlæggene ikke skal blive for dominerende, skal størrelsen være tilpasset byernes størrelse.
Feriehoteller og andre større turistanlæg placeres bynært, og størrelsen af de enkelte anlæg fastsættes ud fra en konkret vurdering i forhold til hvad lokalsamfundet og de øvrige arealinteresser kan bære. Der lægges endvidere vægt på, at eksisterende anlæg udnyttes bedst muligt, således der ikke etableres nye anlæg, som der reelt ikke er behov for.

En placering i forbindelse med eksisterende bysamfund kan medvirke til en bedre udnyttelse af såvel overnatningsfaciliteter som eventuelt tilknyttede restauranter, svømmehaller m.m. Dels har byens fastboende befolkning mulighed for at benytte hotellets faciliteter, dels har hotelgæsterne byens attraktioner til rådighed, der ikke er så sæsonbetonede som naturattraktionerne, i nærheden. Endelig findes der attraktive naturområder i nærheden af mange af kommunens byer.

Endelig kan der udlægges særlige snævert afgrænsede områder til feriehoteller uden for byområder og sommerhusområder ved kommuneplanrevision eller kommuneplantillæg, hvis der er meget vægtige grunde hertil. Det kan f.eks. være, at projektet udnytter et større eksisterende bygningskompleks som en herregård eller lignende, som ellers ville stå
ubenyttet hen og eventuelt forfalde, hvorved bevaringsværdige bygningsanlæg ville gå tabt.
Der er fastsat en nedre grænse for, hvad der betragtes som kommuneplanrelevant. Nyetablering
af kroer, pensionater og lignende på op til 10 værelser/20 sengepladser er ikke et kommuneplananliggende.

Inden for kystnærhedszonen skal planlovens intentioner om ikke at inddrage nye fritliggende arealer til byggeri og anlæg dog respekteres. Nyt feriehotelbyggeri såvel som udvidelser af
eksisterende feriehoteller, skal ske inden for den fastlagte ramme. 

Kommunen ønsker ikke at åbne for nyopførelse af vandrerhjem i det åbne land. Derimod kan der etableres vandrerhjem i eksisterende bygninger i alle områdetyper, hvis beskyttelsesinteresser ikke hindrer det.

Ved landboturisme eller bondegårdsferie forstås kortvarig udlejning af ferielejligheder/værelser på landbrugsejendomme eller beboelsesejendomme. Denne overnatningsform er et alternativ til sommerhusudlejning, hoteller, vandrerhjem og campingpladser. Landboturisme kan etableres overalt i kommunen. Ferielejligheder i landzone kan etableres i tiloversblevne driftsbygninger på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, hvis ejeren bor på ejendommen, og hvis anvendelsen i øvrigt holdes inden for sommerhuslovens bestemmelser, som administreres af Naturstyrelsen.

Campingpladser

I Holbæk Kommune er der følgende campingpladser pr. 1. april 2013:

  • Orø Campingplads

  • Holbæk Fjord Camping FDM

  • Skarresø Camping, Jyderup

  • Skamstrup Camping, syd for Mørkøv

  • Gedebjerg Camping, Kirke Eskilstrup

  • Tempelkrogens Familie Camping, Vipperød /Ågerup

Der er ikke fastlagt nogen maksimumgrænse for, hvor store campingpladser må blive. Hensynet til f.eks. natur- og kulturinteresser samt adgangen til området sætter dog grænser for størrelsen af den enkelte campingplads. Ifølge campingreglementet kan der kun etableres nye campingpladser på minimum 100 campingenheder, men såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan mindre pladser etableres.

Kommunen vil være imødekommende over for ønsker om vintercampering, vinteropbevaring af campingvogne, samt opførelse af campinghytter på eksisterende campingpladser. Vinteropbevaring bør afskærmes af beplantning, hvis det sker i det åbne land. Det er en forudsætning for at opnå en campingtilladelse, at vandforsyning, spildevandsafledning og de sanitære installationer er tilstrækkelige. Der udlægges ikke campingpladser til permanent opstillede campingvogne. Eksisterende campingpladser med permanent campering skal afvikle denne efter nærmere aftale med kommunen, jf. bestemmelserne i campingreglementet.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven
§ 11a, stk. 1, nr. 9, kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.
§ 11c om planlægning for kolonihaver
§ 11 a, stk. 1 nr. 19 om anvendelsen af vandløb, søer og kystvande
§ 5b, stk. 1 nr. 4 om lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen
§ 5b, stk. 1 nr. 5 om offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges

Kolonihaveloven
§ 1, § 2, § 3. Formål og definitioner for kolonihaver.

Campingreglementet
Tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser.

Erhvervs – og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitikken peger på turisme som et af fire udviklingsområder. Det er en politisk målsætning at kommunens udbytte af turismeområdet skal øges gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommunerne. I udviklingsplanen for erhvervs og turismeområdet er anført at turismeerhvervets potentiale for at skabe flere arbejdspladser skal udfoldes. Der skal bl.a. skabes nye, anderledes, skæve og udfordrende aktiviteter, der gør, at turister kommer til Holbæk. Et tiltag er sports-og kulturevents i Holbæk Kommune.

Statslige interesser

Det fremgår af oversigten over de statslige interesser i kommuneplanen for 2013 at gode friluftsmuligheder betragtes som en del af er velfærden, der også understøtter sundhed og livskvalitet. Fritidsmulighederne er væsentlige både for lokalbefolkningen og turisterhvervet og har således betydning for både bosætning og erhvervslokalisering.
Friluftslivet betragtes i en bred sammenhæng, hvor også byernes indretning og tilbud har betydning for friluftslivets udfoldelser, herunder også til understøttelse af udviklingen i turismeerhvervet.

Den regionale udviklingsstrategi

En af de politiske målsætninger i Den regionale udviklingsstrategi sætter fokus på at natur, kultur og købstæder skal bruges som et attraktiv for regionens borgere og virksomheder samt til at styrke regionens udvikling af turisme.

Udviklingsstrategien

Holbæk Kommunes udviklingsstrategi arbejder med flere pejlemærker, som har tilknytning til kultur- og bylivet. Et attraktivt sted at flytte til, Et sundere liv og gode byer at leve i.

Strategien peger på at der skal være gode kultur- og fritidsmuligheder for børn og unge og at boligområderne skal udformes så børn kan lege og færdes sikkert rundt. De kulturelle tilbud skal styrkes med både nationale og regionale arrangementer indenfor kultur- og fritidslivet.
Sundhedsfremme for børn og risikogrupper skal styrkes ved at planlægge for gode rammer i de offentlige rum med god adgang for alle befolkningsgrupper.

For at byer opleves som gode byer at leve i er der sat fokus på at byerne skal være foranderlige og dynamiske, opleves som levende, sociale og trygge byer. Byerne skal kunne bruges til både permanente og midlertidige aktiviteter og aktiviteterne skal gerne koncentreres og tilføre byen liv. Både de organiserede og uorganiserede aktiviteter skal have plads i byen. Byens rum skal fungere som trygge, sociale mødesteder fremstå attraktive og varierede.

Planloven

Kolonihaveloven

Erhvervs- og turismepolitik

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Den regionale udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk