Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Fjord og havne
Indledning Kultur- og byliv Idræts- og fritidsanlæg Fjord og havne Stier og grønne områder Ferie og overnatning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Sundhed & Friluftsliv Fjord og havne

Retningslinjer

Lystbådehavne

7.3.1 Der kan ikke etableres nye lystbådehavne, og der kan kun ske udvidelse af lystbådehavnene ved Hørby, Brønde, og Holbæk Havn. Udvidelserne kan kun ske inden for rammerne i skema under "baggrund".

7.3.2 Ved omdannelse af lystbådehavne skal det sikres, at området kan anvendes som et rekreativt havneareal for både kommunens borgere og besøgende.   

Badning

7.3.3 De udpegede badeområder skal opfylde krav til badevandskvalitet fastsat i badevandsbekendtgørelsen.

7.3.4 Badning må ikke medføre forringede levevilkår for sårbare plante- og dyrearter langs fjorden.

7.3.5 Ved etablering af badebroer skal der være offentlig adgang og der skal minimum være 300 meter mellem badebroerne. Vedligeholdelse påhviler grundejerne.

Holbæk Havn

7.3.6 Aktiviteterne ved Holbæk Havn har overordnet til formål at skabe mere liv i havneområdet med gode opholdsmuligheder samt at skabe et sammenhængende byliv med byens øvrige aktiviteter.

7.3.7 Der skal planlægges for at skabe en sammenhængende havnepromenade, med offentlig adgang rundt langs alle havnebassiner – fra marinaen i øst til inderfjorden i vest.Langs de tre største adgangsveje fra midtbyen til havnen ved Blegstræde, Brostræde og Østre Havnevej reserveres areal til kanaler med café og restaurantfunktioner på vestsiderne, som støttepunkter på promenaden.

7.3.8 Blegstræde Hage og Ny Hage skal anvendes til aktivitetsskabende offentlige attraktioner.

7.3.9 Ny bebyggelse i havneområdet skal placeres under hensyntagen og i respekt for de udpegede sigtelinjer i området jf. Helhedsplanen for Holbæk By.

7.3.10 Ved værftet og ved biografen reserveres areal til offentlige havnetorve.

7.3.11 Langs kajen er der mulighed for etablering af restaurant- og hotelskibe og der gives mulighed for op til 10 husbåde langs kajen i Holbæk Havn. Husbådene må ikke etableres som stationære boliger på vandfladen og skal kunne sejle for egen kraft.

Anvendelse af arealer ved fjorden, vandløb og søer

7.3.12 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande må ikke være i strid med de kommende i de statslige vandplaners miljømål og må ikke være til væsentlig gene for lodsejere, naboer eller for anden rekreativ udfoldelse.

7.3.13 Der kan etableres støttepunkter for det almene friluftsliv med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser.


Bemærkninger til retningslinjer

Lystbådehavne

I Holbæk Kommune er der følgende lystbådehavne:

  • Hørby

  • Orø Lystbådehavn

  • Holbæk Gl. Havn med annekshavn ved Finsingsplads

  • Holbæk Marina

  • Arnakke Ophalerplads

  • Anløbsmole ved Lammefjordsdæmningen

Sejlsporten ses som et stort aktiv til at fremme friluftsliv og rekreation i samspil med både kulturoplevelser i byen og naturoplevelser i det åbne land. Lystbådehavnene fungerer som naturlige mødestedsteder, både for sejlerne foreningsliv eller klublivet, men også for byens borgere. Lystbådehavnene medvirker til et varieret og oplevelsesrigt liv på havnen som skaber en attraktiv atmosfære både for borgere og turister. I forbindelse med udbygning af lystbådehavnene er der mange interesser og hensyn, der skal varetages. Derfor sker udvidelserne kun i tilknytning til eksisterende anlæg, hvorved de åbne kyststrækninger vidt muligt bevares.

Anlæg af lystbådehavne forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet i kraft af statens højhedsret over
søterritoriet. Ændringer af bestående lystbådehavne forudsætter ligeledes Kystdirektoratets tilladelse. I tilknytning til lystbådehavnene vil der kunne etableres primitive overnatningspladser. Specielt i lokalsamfund uden campingplads eller vandrerhjem vil dette fremme muligheden for sejlads med mindre både. Sådanne funktioner betragtes imidlertid ikke som havnefunktioner og må respektere strandbeskyttelseslinjen, medmindre en konkret vurdering gør det muligt at dispensere herfra.

Antal bådepladser
Lystbådehavne Hørby  Orø Holbæk Gl. havn (inkl. Annekshavn) Holbæk Marina
Eksisterende og /eller lokalplanlagte 96 104  175 800
Nye 24 46 300 0
Samlet ramme 120  150 475 800

          

 

 

Badning

I Holbæk Kommune er der udpeget følgende 11 badestationer langs Holbæk Fjord:
• Holbæk By: Holbæk Søbad, Blegstrædehagen og Dragerupmolen Øst
• Tuse Næs: Løserup Strand Nord, Kisserup Strand, Bognæs badebro, Tobjerg Sommerland og Hørby Vest
• Orø: Salvig Orø Strand, Orø Strand og Orø Nørrestænge

Holbæk Kommune har et værdifuldt fjordmiljø som rummer både rekreative og naturmæssige værdier og som skal knyttes til de rekreative værdier på land. Kvaliteten i vandet er generelt høj gør vandet egnet til badning. Derfor har Holbæk Kommune udpeget badevandsstationer, som i hele badesæsonen kontrolleres med ugentlige prøvetagninger og med oplysning til borgerne om badevandskvaliteten. Badning ved fjorden betragtes som en attraktiv aktivitet, som kan indgå i et sundt fritidsliv for kommunens borgere. Badning skal ske under hensyn til naturinteresser langs fjorden.
De formelle regler om badevand og badestrande er formuleret i et EU-direktiv fra 2006 samt i den danske bekendtgørelse om badevand og badeområder som trådte i kraft 1. januar 2011.

Holbæk Havn

Havneområdet i Holbæk by rummer nogle af de mest attraktive byudviklingsarealer i kommunen. Byrådet har igangsat et arbejde med udarbejdelse af en ny helhedsplan for Holbæk havnefront. Den primære målsætning er, at opnå mere liv og aktivitet i havneområdet. Byrådet har givet et bud på, hvilke målsætninger og handlinger, der bør være styrende for den fremadrettede udvikling. Det foreslås bl.a., at der fortsat bør arbejdes for:

• at skabe en sammenhængende havnepromenade, med offentlig adgang rundt langs alle havnebassiner – fra marinaen i øst til inderfjorden i vest.
• at placere aktivitetsskabende offentlige attraktioner på hagerne (Blegstræde Hage og Ny Hage)
• at etablere kanaler ved de tre største adgangsveje til havnen fra midtbyen (Blegstræde, Brostræde og Østre Havnevej)
• at placere café og restaurantfunktioner på vestsiderne af disse kanaler, som punkter på havnevandringen på promenaden
• at ny bebyggelse placeres under hensyntagen og i respekt for de udpegede sigtelinjer i området
• At der etableres offentlige havnetorve ved værftet og ved den kommende biograf. Byrum der skal tilbyde bydelen nogle af de uformelle mødesteder, som mangler i dag.

Desuden peges i visionen på, at der i særlig grad bør arbejdes for at skabe mere liv i havneområdet, ved:

• midlertidig brug af arealer til byparker, events og kreative kulturerhverv, - mens vi venter på den endelige byomdannelse
• endelig udpegning af felter hvor kreative kulturerhverv kan finde rum for udvikling
• indarbejdelse af muligheder for etablering af restaurant- og hotelskibe langs kajen
• udpegning af funktioner, der kan placeres som attraktioner / udflugtsmål på Ny Hage og Blegstræde Hage – og dermed også udpegning af funktioner, som vi ikke mener passer ind i profilen på disse vigtige steder
• gennemførelse af events ved kulturafdelingen, herunder events relateret til fjorden, med understregning af vandets potentiale for aktiviteter og profilering af byen

Anvendelse af arealer ved fjorden, vandløb og søer

Fjorden, vandløbene og søerne udgør kommunens ’blå’ rekreative områder, som rummer gode muligheder for friluftsliv, rekreation og aktiviteter. Offentlighedens adgang skal generelt sikres og udbygges dog under hensyn til områdernes dyre- og planteliv. Ved et højt miljø- og naturmæssigt indhold øges også de rekreative værdier, f.eks ved et forbedret grundlag for fiskeri eller kvaliteten af den oplevelse mennesker har ved at færdes ved vandløb, søer og kystvand. Tilgængeligheden i disse områder skal afstemmes så der ligeledes er områder, der udvikles på "naturens præmisser" og således ikke er påvirket af besøgende.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven
§ 11a, stk. 1, nr. 9, kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.
§ 11c om planlægning for kolonihaver
§ 11 a, stk. 1 nr. 19 om anvendelsen af vandløb, søer og kystvande
§ 5b, stk. 1 nr. 4 om lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen
§ 5b, stk. 1 nr. 5 om offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges

Kolonihaveloven
§ 1, § 2, § 3. Formål og definitioner for kolonihaver.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder
I forhold til sikring af badevandskvalitet

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer
I forhold til tilladelse til anbringelse af bade- og bådebroer

Erhvervs – og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitikken peger på turisme som et af fire udviklingsområder. Det er en politisk målsætning at kommunens udbytte af turismeområdet skal øges gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommunerne. I udviklingsplanen for erhvervs og turismeområdet er anført at turismeerhvervets potentiale for at skabe flere arbejdspladser skal udfoldes. Der skal bl.a. skabes nye, anderledes, skæve og udfordrende aktiviteter, der gør, at turister kommer til Holbæk. Et tiltag er sports-og kulturevents i Holbæk Kommune.

Statslige interesser

Det fremgår af oversigten over de statslige interesser i kommuneplanen for 2013 at gode friluftsmuligheder betragtes som en del af er velfærden, der også understøtter sundhed og livskvalitet. Fritidsmulighederne er væsentlige både for lokalbefolkningen og turisterhvervet og har således betydning for både bosætning og erhvervslokalisering.
Friluftslivet betragtes i en bred sammenhæng, hvor også byernes indretning og tilbud har betydning for friluftslivets udfoldelser, herunder også til understøttelse af udviklingen i turismeerhvervet.

Den regionale udviklingsstrategi

En af de politiske målsætninger i Den regionale udviklingsstrategi sætter fokus på at natur, kultur og købstæder skal bruges som et attraktiv for regionens borgere og virksomheder samt til at styrke regionens udvikling af turisme.

Udviklingsstrategien

Holbæk Kommunes udviklingsstrategi arbejder med flere pejlemærker, som har tilknytning til kultur- og bylivet. Et attraktivt sted at flytte til, Et sundere liv og gode byer at leve i.

Strategien peger på at der skal være gode kultur- og fritidsmuligheder for børn og unge og at boligområderne skal udformes så børn kan lege og færdes sikkert rundt. De kulturelle tilbud skal styrkes med både nationale og regionale arrangementer indenfor kultur- og fritidslivet.
Sundhedsfremme for børn og risikogrupper skal styrkes ved at planlægge for gode rammer i de offentlige rum med god adgang for alle befolkningsgrupper.

For at byer opleves som gode byer at leve i er der sat fokus på at byerne skal være foranderlige og dynamiske, opleves som levende, sociale og trygge byer. Byerne skal kunne bruges til både permanente og midlertidige aktiviteter og aktiviteterne skal gerne koncentreres og tilføre byen liv. Både de organiserede og uorganiserede aktiviteter skal have plads i byen. Byens rum skal fungere som trygge, sociale mødesteder fremstå attraktive og varierede.

Kultur- og Fritidspolitik

Holbæk Byråd har vedtaget en kultur- og fritidspolitik, som trådte i kraft i foråret 2011. Politikken indeholde klare mål som understøtter retningslinjerne i dette tema. Derudover er der udarbejdet en udviklingsplan til opfølgning af målene, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Mål – A3: fra kultur og fritidspolitikken: " Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder"

Kultur for alle handler også om at skabe steder og rum, der åbner sig for alle. Hvor ingen har en privilegeret adgang, ingen er vært, og hvor der er plads til mødet mellem mennesker og kreativ udfoldelse. Vi vil derfor have øget fokus på at skabe og synliggøre kreative byrum, bedre adgang til naturområder og rum, der indbyder til fysisk udfoldelse og selvorganiseret aktivitet.

Mål – A4: "Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ’ikke-deltagere’"

I dag er det omkring 80 % af os, der jævnligt anvender kultur- og fritidstilbud. 20 % gør det sjældent eller aldrig. Samtidig ved vi, at kulturtilbud har stor betydning for menneskers fysiske og mentale helbred. Også for dannelse og læring spiller kultur- og fritidslivet en stor rolle. For byrådet er det vigtigt, at kulturog fritidstilbud i stigende omfang når ud til alle. Også til ’ikke-brugerne’. Vi vil derfor prioritere indsatser, der finder nye veje til at inddrage grupper, der ikke er allerede er aktive. Som den del af denne indsats, vil vi også fokusere på borgere, der enten på baggrund af handicap eller sociale problemer ikke kan deltage i de eksisterende kultur- og fritidstilbud. Byrådet vil samtidig styrke kunsten i det offentlige rum.

Mål – C2: "Der skal skabes rum til en eksperimenterende ungdomskultur"

Ungdomskultur giver de unges handlemønstre og tankesæt en stemme. Ungdomskultur kan ofte betragtes som en modkultur, der bliver en arena for selvstændiggørelse og personlig udvikling. Denne udvikling skal understøttes ved at give eksperimenterende rammer, hvor de unges udtryk sikres plads til udvikling. En plads som samtidig kan vise sig at være værdifulde for udvikling af kreative kompetencer, som efterspørges i hele vort samfund. Mere specifikt vil vi forsøge at understøtte tilbud og initiativer, der vokser ud fra unges egne input. Det vil vi understøtte ved at opstille rammer, der kan støtte de unges egen kreativitet og med udgangspunkt i et minimum af kommunal indblanding i selve aktiviteterne.

Planloven

Erhvervs- og turismepolitik

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Den regionale udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi 2012

Kultur- og fritidspolitik


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk