Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Idræts- og fritidsanlæg
Indledning Kultur- og byliv Idræts- og fritidsanlæg Fjord og havne Stier og grønne områder Ferie og overnatning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Sundhed & Friluftsliv Idræts- og fritidsanlæg

Retningslinjer

Her finder du retningslinjer for golfbaner, idrætsanlæg, støjende fritidsaktiviteter, samt øvrige kultur- og fritidsanlæg.

Generelt for anlæg gælder:

7.2.1
Kulturelle anlæg, forlystelser, aktivitetsparker, dyreparker og lignende, der er arealkrævende og forudsætter nye bygningsanlæg, skal placeres på baggrund af en helhedsvurdering, som afvejer de forskellige interesser, herunder trafikale forhold, landbrugsinteresser, vandindvinding og anvendelse til rekreative formål. Naturbeskyttelsesinteresser, lavbundsarealer samt kulturhistoriske og landskabelige bevaringsværdier må ikke tilsidesættes. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser. Mindre anlæg af lokal betydning, kan efter en konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.


Golfbaner

7.2.2 
Udvidelse af eksisterende golfbaner og placering af nye golfbaner skal ske efter en helhedsvurdering, som afvejer de forskellige interesser, herunder landbrugsinteresser, skovrejsning, vandindvinding og anvendelse til rekreative formål.

7.2.3 Udvidelse og etablering af golfbaner kan ske i kystnærhedszonen under særlige hensyn.

7.2.4 Golfbaner skal udlægges og indrettes, så der bliver offentlig adgang og mulighed for flersidig arealanvendelse, herunder tiltag som udvikler områdets biodiversitet. Eksisterende rekreative offentlige formål må ikke tilsidesættes.

7.2.5 Der kan kun meddeles indvindingstilladelse til vanding af tee-steder og greens.


Idrætsanlæg

7.2.6
 Kultur- og idrætsanlæg med stort opland/opland ud over kommunegrænsen og som ikke er stedsafhængige skal som udgangspunkt placeres i Holbæk By.

7.2.7 Nye anlæg i Holbæk og lokalområderne skal udformes efter principper beskrevet nærmere i "baggrund" for retningslinjen.


Støjende fritidsanlæg

7.2.8
Støjende fritidsanlæg kan etableres hvor det ikke strider mod landskabsplanen. Etablering skal som hovedregel ske på baggrund af lokalplanlægning og under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i området. Anlæg kan med fordel placeres samme sted.

7.2.9 Der kan ikke etableres udendørs bilsportsbaner, speedwaybaner/motorcykelbaner, baner til roadracing samt korridorer og baner til vandscootersejlads i Holbæk Kommune, da er ikke er egnede lokaliteter. Fritidsaktiviteter af støjende karakter i kystområder, såsom optræk af paragliders og sejlads med vandscootere mv. tillades ikke.


Bemærkninger til retningslinjer

Generelt

Anlæg til fritidsaktiviteter kan have meget forskellig karakter og stiller selvsagt forskellige krav til beliggenhed og pladsbehov. De fleste kulturelle anlæg bør placeres i byområder, hvor udbuddet af service, oplevelser og trafikbetjening er stort. Der tradition for, at museer og udstillinger, der har en speciel lokal tilknytning, aktivitetsparker, historiske forsøgscentre, dyreparker og besøgsgårde med dyr også kan indpasses i det åbne land. Større arealkrævende anlæg til fritidsformål som ikke placeres i byområder kan være indgribende i landskabet og skal derfor placeres efter hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold og altid efter en konkret vurdering. Det er vigtigt, at der er god tilgængelighed og at anlæggene samlet dækker befolkningens behov i forhold til befolkningsgrupper og livsfaser. Anlæg som aktivitetsparker og lignende kan være så store, at de forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.

Golfbaner

I Holbæk Kommune er der følgende golfbaner / golfklubber:

 • Holbæk Golfklub, Dragerup
 • Midtsjællands Golfklub, Kvanløse

Golfbaner er et attraktivt fritidsformål for mange befolkningsgrupper og har stor betydning for både sundhed og turisme. Det er vigtigt, at golfbaner ikke tilsidesætter landskabshensyn og at der er mulighed for rekreativ udnyttelse for offentligheden på dele af området. Ved anlæg af nye golfbaner bør indpasses en flersidig udnyttelse af arealet så området kan være til gavn og glæde for flere brugere end golfspillere.

Golfbaner medfører så intensiv brug af arealerne, at oplevelsen og karakteren af landskabet ændres. Derfor skal anlæggene tilpasses stedets terræn og beplantning, og landskabs-, natur- og kulturværdier må ikke tilsidesættes. I områder med beskyttede naturtyper og økologiske forbindelser skal der tages særligt hensyn til dyrs og planters levesteder, og anlæggene skal medvirke til at forbedre levestederne ved etablering af våde områder og beplantning. På lavbundsarealer skal anlæggene omfatte genopretning af vådområder eller andre naturområder. I områder med kulturmiljøer eller værdifulde geologiske landskabstræk skal anlæggene kunne indrettes uden at forringe de sammenhængende kulturmiljøer og terrænformer, der er årsag til udpegningen. Nye golfbaner skal ved tilladelse til vandindvinding tilgodese hensyn til nærliggende vådområder. I områder med særlige drikkevandsinteresser skal der spares på vandet, f.eks. ved at vande med genbrugsvand eller overfladevand. Vanding bør begrænses så der undgås ufornødent vandforbrug. I områder med særlige drikkevandsinteresser og i nitratfølsomme områder skal golfbaner etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider (offentligt ejede arealer pecticidfrie), dog kræver det en særlig redegørelse at planlægge for anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser. I særligt værdifulde landbrugsområder skal der tages hensyn til landbrugets struktur, og i skovrejsningsområder skal skovplantning indgå i anlægget. Offentligheden bør have adgang til at benytte golfbaner, så anlæggene også bliver udflugtsmål, og der skal anlægges stier, som giver adgang til andre natur- og landskabsområder. Golfbanerne skal være store nok til, at de forskellige aktiviteter ikke forstyrrer hinanden, og indrettes, så naboer og brugere ikke udsættes for risiko eller gener.  

Idrætsanlæg

Idrætsanlæg omfatter sportsfaciliteter, der naturligt er tilknyttet byområdet, som for eksempel foldboldbaner, tennisbaner, svømmehaller og sportshaller. Planlægning skal sikre, at der både i Holbæk By og lokalområderne er mulighed for at leve et sundt og aktivt liv, så alle befolkningsgrupper, herunder også at immobile befolkningsgrupper tilgodeses.

Byrådet har truffet beslutning om at igangsætte planlægning for et nyt stort sportsanlæg i den sydvestlige del af Holbæk, der betyder at det nuværende sportsanlæg ved Borgmestergårdsvej skal flyttes. De øvrige idrætsanlæg i lokalområderne ønskes fastholdt til idrætsformål. Der bør tilstræbes forskellige anvendelsesmuligheder og almen tilgængelighed i de kommunalt ejede idrætsanlæg. Både ved planlægning af nye byområder og i forbindelse med omdannelse af eksisterende områder skal der sættes fokus på den uorganiserede idræt. Formålet er at give alle mulighed for mere bevægelse og motion og dermed styrke sundheden uden nødvendigvis at være medlem af en klub eller forening.

Nye anlæg i Holbæk og lokalområderne skal integreres med omgivelserne, så der er mulighed for at binde ude- og indefaciliteter sammen. Anlæggene skal så vidt muligt udformes og planlægges, så de opnår en flersidig funktion som henvender sig til forskellige befolkningsgrupper på tværs af alder. Nye anlæg som placeres centralt i bymidten skal have transparente facader eller åbninger, som bidrager til det omkringliggende byliv.

Støjende fritidsaktiviteter

I Holbæk Kommune er der følgende støjende fritidsaktiviteter:

 • Holbæk Go-Kart Land -Holbæk

 • Midtsjællands Miniracing – Tølløse

 • Tølløse Flyveklub – Tølløse (bl.a. svæveflyvning)

 • Holbæk Flyveplads - Hagested

 •  Hjemmeværnets skydebane i Bredetved (Lokalstøtteelement Sjællands Odde)

 • 4 flugtskydebaner – Gislinge, Tølløse, Udby og Tuse

 • 2 riffelskydebaner – Orø og Holbæk

 • 1 riffelindskydningsbane- Holbæk

 • Skydebaneanlæg – Tveje Merløse, Harmskrydset

 • Salonriffel skydebane – Jyderup

 • Jagtskydeskole – Tølløse

 • Pistolbane – Svinninge

 • Holbæk Modelflyveklub, Knabstrup

 • Skydebane i Galø, Undløse

Herudover er der i kommuneplanen udlagt areal i tilknytning til et eksisterende område med støjende fritidsaktiviteter ved Harmkrydset i Holbæk til at muliggøre opførelse af en motorcrosshal.

For at de støjende fritidsanlæg kan benyttes med så få indskrænkninger som muligt er det vigtigt, at lokaliseringen er valgt under hensyntagen til især støjfølsomme områder. På grund af de miljømæssige problemer, der følger af de støjende fritidsanlæg, ønsker kommunen, at antallet af anlæg begrænses, og at nye behov søges dækket ved udvidelse af eksisterende anlæg. Støjende fritidsanlæg skal, uanset om de placeres i det åbne land eller i byområde, kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Etablering af et støjende fritidsanlæg vil normalt forudsætte en VVM-screening og kan forudsætte, at der skal foretages en egentlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

For yderligere retningslinjer om støj henvises til temaet Forsyning & Tekniske anlæg.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven
§ 11a, stk. 1, nr. 9, kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.
§ 11c om planlægning for kolonihaver
§ 11 a, stk. 1 nr. 19 om anvendelsen af vandløb, søer og kystvande
§ 5b, stk. 1 nr. 4 om lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen
§ 5b, stk. 1 nr. 5 om offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges

Kolonihaveloven
§ 1, § 2, § 3. Formål og definitioner for kolonihaver.

Erhvervs – og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitikken peger på turisme som et af fire udviklingsområder. Det er en politisk målsætning at kommunens udbytte af turismeområdet skal øges gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommunerne. I udviklingsplanen for erhvervs og turismeområdet er anført at turismeerhvervets potentiale for at skabe flere arbejdspladser skal udfoldes. Der skal bl.a. skabes nye, anderledes, skæve og udfordrende aktiviteter, der gør, at turister kommer til Holbæk. Et tiltag er sports-og kulturevents i Holbæk Kommune.

Statslige interesser

Det fremgår af oversigten over de statslige interesser i kommuneplanen for 2013 at gode friluftsmuligheder betragtes som en del af er velfærden, der også understøtter sundhed og livskvalitet. Fritidsmulighederne er væsentlige både for lokalbefolkningen og turisterhvervet og har således betydning for både bosætning og erhvervslokalisering.
Friluftslivet betragtes i en bred sammenhæng, hvor også byernes indretning og tilbud har betydning for friluftslivets udfoldelser, herunder også til understøttelse af udviklingen i turismeerhvervet.

Den regionale udviklingsstrategi

En af de politiske målsætninger i Den regionale udviklingsstrategi sætter fokus på at natur, kultur og købstæder skal bruges som et attraktiv for regionens borgere og virksomheder samt til at styrke regionens udvikling af turisme.

Udviklingsstrategien

Holbæk Kommunes udviklingsstrategi arbejder med flere pejlemærker, som har tilknytning til kultur- og bylivet. Et attraktivt sted at flytte til, Et sundere liv og gode byer at leve i.

Strategien peger på at der skal være gode kultur- og fritidsmuligheder for børn og unge og at boligområderne skal udformes så børn kan lege og færdes sikkert rundt. De kulturelle tilbud skal styrkes med både nationale og regionale arrangementer indenfor kultur- og fritidslivet.
Sundhedsfremme for børn og risikogrupper skal styrkes ved at planlægge for gode rammer i de offentlige rum med god adgang for alle befolkningsgrupper.

For at byer opleves som gode byer at leve i er der sat fokus på at byerne skal være foranderlige og dynamiske, opleves som levende, sociale og trygge byer. Byerne skal kunne bruges til både permanente og midlertidige aktiviteter og aktiviteterne skal gerne koncentreres og tilføre byen liv. Både de organiserede og uorganiserede aktiviteter skal have plads i byen. Byens rum skal fungere som trygge, sociale mødesteder fremstå attraktive og varierede.

Kultur- og Fritidspolitik

Holbæk Byråd har vedtaget en kultur- og fritidspolitik, som trådte i kraft i foråret 2011. Politikken indeholde klare mål som understøtter retningslinjerne i dette tema. Derudover er der udarbejdet en udviklingsplan til opfølgning af målene, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Mål – A3: fra kultur og fritidspolitikken: " Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder"

Kultur for alle handler også om at skabe steder og rum, der åbner sig for alle. Hvor ingen har en privilegeret adgang, ingen er vært, og hvor der er plads til mødet mellem mennesker og kreativ udfoldelse. Vi vil derfor have øget fokus på at skabe og synliggøre kreative byrum, bedre adgang til naturområder og rum, der indbyder til fysisk udfoldelse og selvorganiseret aktivitet.

Mål – A4: "Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ’ikke-deltagere’"

I dag er det omkring 80 % af os, der jævnligt anvender kultur- og fritidstilbud. 20 % gør det sjældent eller aldrig. Samtidig ved vi, at kulturtilbud har stor betydning for menneskers fysiske og mentale helbred. Også for dannelse og læring spiller kultur- og fritidslivet en stor rolle. For byrådet er det vigtigt, at kulturog fritidstilbud i stigende omfang når ud til alle. Også til ’ikke-brugerne’. Vi vil derfor prioritere indsatser, der finder nye veje til at inddrage grupper, der ikke er allerede er aktive. Som den del af denne indsats, vil vi også fokusere på borgere, der enten på baggrund af handicap eller sociale problemer ikke kan deltage i de eksisterende kultur- og fritidstilbud. Byrådet vil samtidig styrke kunsten i det offentlige rum.

Mål – C2: "Der skal skabes rum til en eksperimenterende ungdomskultur"

Ungdomskultur giver de unges handlemønstre og tankesæt en stemme. Ungdomskultur kan ofte betragtes som en modkultur, der bliver en arena for selvstændiggørelse og personlig udvikling. Denne udvikling skal understøttes ved at give eksperimenterende rammer, hvor de unges udtryk sikres plads til udvikling. En plads som samtidig kan vise sig at være værdifulde for udvikling af kreative kompetencer, som efterspørges i hele vort samfund. Mere specifikt vil vi forsøge at understøtte tilbud og initiativer, der vokser ud fra unges egne input. Det vil vi understøtte ved at opstille rammer, der kan støtte de unges egen kreativitet og med udgangspunkt i et minimum af kommunal indblanding i selve aktiviteterne.

> Planloven

> Kolonihaveloven

> Erhvervs- og turismepolitik

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Den regionale udviklingsstrategi

> Udviklingsstrategi 2012

> Kultur- og fritidspolitik


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk