Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kultur- og byliv
Indledning Kultur- og byliv Idræts- og fritidsanlæg Fjord og havne Stier og grønne områder Ferie og overnatning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Sundhed & Friluftsliv Kultur- og byliv

Retningslinjer

7.1.1 Mulighederne for fysisk aktivitet og socialt samvær skal indgå som en væsentlig del af byudviklingen både i lokalområderne og i Holbæk By. Udformningen kan spænde vidt fra grønne arealer i og omkring byen til mere urbane opholdsarealer i bymidten.

7.1.2 Indretning af torve, pladser og primære handelsstrøg i kommunens byer skal indrettes så de indbyder til færdsel og ophold for lette og bløde trafikanter. Beplantning skal medvirke til at give en grøn sammenhæng i byen og skal som udgangspunkt indgå ved opholdssteder.

7.1.3 I udviklingen af bymiljøer skal legepladser eller børnevenlige samlingsteder indgå for at fremme fysisk aktivitet blandt børn samt udvide mulighederne for mødesteder blandt børnefamilier. Legepladserne kan både være traditionelle legepladser eller pladser med flere funktioner, som inviterer til leg og bevægelse.

7.1.4 Torve og pladser i Holbæk By skal, med udgangspunkt i byrumsplanen*, indrettes så det fremmer mulighederne for forskellige kulturelle og fysiske aktiviteter. Byrummene skal indrettes med gode opholdsmuligheder, så byrummet indbyder til socialt samvær.

7.1.5 Kulturcentre med stort opland og som ikke er stedsafhængige, skal placeres i Holbæk By.

7.1.6 Bymiljøerne i lokalområderne skal udvikles så der skabes let adgang til de sociale, kulturelle og fysiske aktiviteter som findes i lokalområdet.

7.1.7 Områder til kolonihaver skal som udgangspunkt bevares. Anlæg af nye kolonihaver skal placeres i tilknytning til eller med kort afstand til byerne og med god adgang for cyklister.


Bemærkninger til retningslinjer

Friluftsliv kan udleves alle steder. Tidligere har friluftslivet ofte været forbundet med aktiviteter i tilknytning til større grønne områder, som f.eks. skove eller store naturområder. I dag findes friluftsaktiviteterne i stigende grad i byerne som en naturlig del af bylivet ved siden af byens traditionelle funktion som handelscentrum. Den generelle tilflytning til byen betyder et voksende behov for nærtliggende rekreative muligheder og derfor danner byen ofte rammen for en bred vifte af aktiviteter. Byens indretning har stor betydning for muligheden for at kunne udvikle en oplevelsesrig by hvor fysisk aktivitet og gode opholdsmuligheder og mødesteder er integreret i byen. Det er væsentligt, at byen har rum og faciliteter til forskellige grupper af borgere og at der er god tilgængelighed i byen. I Holbæk Kommunes udviklingsstrategi er der særligt fokus på at særligt børn og folk med livsstilssygedomme får bedre mulighed for et aktivt og sundt liv i det offentlige rum. Samtidig med byens indre sammenhæng er det også af stor betydning at der er let adgang til bynære grønne områder. Derfor er det vigtigt at værne om byens grønne åndehuller og parker samt udvikle og indarbejde en sammenhængende grøn struktur gennem renoveringer og nye projekter.

Holbæk by rummer flere af de funktioner som er bærende for en sund og oplevelsesrig by. Handels- og cafélivet tiltrækker mange mennesker og er suppleret med kulturtilbud, grønne byrum samt enkelte byrum med aktiviteter. Byen har dog et forholdsvist uudnyttet potentiale af flere årsager. Dels problematikken omkring biltrafikken i byens primære opholds- og handelsgader som forhindrer fodgængere og cyklister i frit at benytte og bevæge sig i byrummet og dels er der et stort uudnyttet potentiale på Holbæk Havn og dennes sammenhæng til bymidten. Holbæk er kommunens hovedby og har i kraft af sin størrelse også potentialet til at udvikle bylivet. Derfor er det også i Holbæk de store by-attraktioner skal placeres. En række initiativer er i gangsat for at optimere mulighederne for et bedre bymiljø hvor flere aktiviteter kan rummes og hvor byen indrettes på de gåendes præmisser. Der blev i 2007 vedtaget en byrumsplan for Holbæk som er retningsgivende i den fremadrettede planlægning for byudviklingen. I forbindelse med kommuneplanen er der udarbejdet en helhedsplan for Holbæk. De vigtigste initiativer nævnes her:

  • Byrådet har igangsat et arbejde for der undersøges mulighederne for at nedbringe biltrafikken i midtbyen. I den sammenhæng planlægges der for etablering af et eller flere parkeringshuse i byens kant. 

  • Byrådet har planlagt for et nyt indkøbscenter i Smedelundgade, der giver mulighed for en ’tørskoet shoppingoplevelse’ i vinterhalvåret eller ved dårligt vejr. Planen udlægger samtidig Smedelundsgade til gågade, der vil betyde at Smedelundsgade får et væsentligt styrket handelsliv.

  • Byrådet har igangsat planlægning for Holbæk Havn, for at opnå mere liv og aktivitet i havneområdet. I den sammenhæng tænkes bl.a. placering af større offentlige attraktioner på hagerne og mulighed for placering af caféer og restauranter på vestsiden af kanalerne. 

  • Der arbejdes med en sammenhængende oplevelsesrute/ kulturrute, der binder gågadeforløb sammen med forskellige kulturfunktioner, butikker, opholdspladser mv. 

  • Byrådet har igangsat planlægning for et nyt sportsområde med moderne faciliteter i den sydvestlige del af byen.

Et godt byliv udgøres både af et attraktivt kulturliv, stærke grønne og blå rekreative værdier og et godt handelsliv. Det er væsentligt for kommunen at fastholde og udvikle disse områder for fortsat at kunne tiltrække turister, erhvervsliv og tilflyttere.

> Byrumsplan


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven

§ 11a, stk. 1, nr. 9, kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

Statslige interesser

Det fremgår af oversigten over de statslige interesser i kommuneplanen for 2013 at gode friluftsmuligheder betragtes som en del af er velfærden, der også understøtter sundhed og livskvalitet. Fritidsmulighederne er væsentlige både for lokalbefolkningen og turisterhvervet og har således betydning for både bosætning og erhvervslokalisering. 

Friluftslivet betragtes i en bred sammenhæng, hvor også byernes indretning og tilbud har betydning for friluftslivets udfoldelser, herunder også til understøttelse af udviklingen i turismeerhvervet.

Den regionale udviklingsstrategi

En af de politiske målsætninger i Den regionale udviklingsstrategi sætter fokus på at natur, kultur og købstæder skal bruges som et attraktiv for regionens borgere og virksomheder samt til at styrke regionens udvikling af turisme. 

Udviklingsstrategi 2012

Holbæk Kommunes udviklingsstrategi arbejder med flere pejlemærker, som har tilknytning til kultur- og bylivet. Et attraktivt sted at flytte til, Et sundere liv og gode byer at leve i. 

Strategien peger på at der skal være gode kultur- og fritidsmuligheder for børn og unge og at boligområderne skal udformes så børn kan lege og færdes sikkert rundt. De kulturelle tilbud skal styrkes med både nationale og regionale arrangementer indenfor kultur- og fritidslivet.

Sundhedsfremme for børn og risikogrupper skal styrkes ved at planlægge for gode rammer i de offentlige rum med god adgang for alle befolkningsgrupper. 

For at byer opleves som gode byer at leve i er der sat fokus på at byerne skal være foranderlige og dynamiske, opleves som levende, sociale og trygge byer. Byerne skal kunne bruges til både permanente og midlertidige aktiviteter og aktiviteterne skal gerne koncentreres og tilføre byen liv. Både de organiserede og uorganiserede aktiviteter skal have plads i byen. Byens rum skal fungere som trygge, sociale mødesteder fremstå attraktive og varierede.

Erhvervs – og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitikken peger på turisme som et af fire udviklingsområder. Det er en politisk målsætning at kommunens udbytte af turismeområdet skal øges gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommunerne. I udviklingsplanen for erhvervs og turismeområdet er anført at turismeerhvervets potentiale for at skabe flere arbejdspladser skal udfoldes. Der skal bl.a. skabes nye, anderledes, skæve og udfordrende aktiviteter, der gør, at turister kommer til Holbæk. Et tiltag er sports-og kulturevents i Holbæk Kommune.

Kultur- og Fritidspolitik

Holbæk Byråd har vedtaget en kultur- og fritidspolitik, som trådte i kraft i foråret 2011. Politikken indeholde klare mål som understøtter retningslinjerne i dette tema. Derudover er der udarbejdet en udviklingsplan til opfølgning af målene, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Mål – A3: fra kultur og fritidspolitikken: " Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder"

Kultur for alle handler også om at skabe steder og rum, der åbner sig for alle. Hvor ingen har en privilegeret adgang, ingen er vært, og hvor der er plads til mødet mellem mennesker og kreativ udfoldelse. Vi vil derfor have øget fokus på at skabe og synliggøre kreative byrum, bedre adgang til naturområder og rum, der indbyder til fysisk udfoldelse og selvorganiseret aktivitet.

Mål – A4: "Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ’ikke-deltagere’"

I dag er det omkring 80 % af os, der jævnligt anvender kultur- og fritidstilbud. 20 % gør det sjældent eller aldrig. Samtidig ved vi, at kulturtilbud har stor betydning for menneskers fysiske og mentale helbred. Også for dannelse og læring spiller kultur- og fritidslivet en stor rolle. For byrådet er det vigtigt, at kulturog fritidstilbud i stigende omfang når ud til alle. Også til ’ikke-brugerne’. Vi vil derfor prioritere indsatser, der finder nye veje til at inddrage grupper, der ikke er allerede er aktive. Som den del af denne indsats, vil vi også fokusere på borgere, der enten på baggrund af handicap eller sociale problemer ikke kan deltage i de eksisterende kultur- og fritidstilbud. Byrådet vil samtidig styrke kunsten i det offentlige rum.

Mål – C2: "Der skal skabes rum til en eksperimenterende ungdomskultur"

Ungdomskultur giver de unges handlemønstre og tankesæt en stemme. Ungdomskultur kan ofte betragtes som en modkultur, der bliver en arena for selvstændiggørelse og personlig udvikling. Denne udvikling skal understøttes ved at give eksperimenterende rammer, hvor de unges udtryk sikres plads til udvikling. En plads som samtidig kan vise sig at være værdifulde for udvikling af kreative kompetencer, som efterspørges i hele vort samfund. Mere specifikt vil vi forsøge at understøtte tilbud og initiativer, der vokser ud fra unges egne input. Det vil vi understøtte ved at opstille rammer, der kan støtte de unges egen kreativitet og med udgangspunkt i et minimum af kommunal indblanding i selve aktiviteterne.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Den regionale udviklingsstrategi

> Udviklingsstrategi 2012

> Erhvervs- og turismepolitik

> Kultur- og fritidspolitik


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk