Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Stier og grønne områder
Indledning Kultur- og byliv Idræts- og fritidsanlæg Fjord og havne Stier og grønne områder Ferie og overnatning
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Sundhed & Friluftsliv Stier og grønne områder

Retningslinjer

Parker og grønne områder i byerne samt bynære grønne arealer

7.4.1 Offentlighedens adgang og benyttelse af byens rekreative grønne arealer skal bevares og kvalitetsforbedres, herunder stiforbindelserne i - og mellem områderne.

7.4.2 Ved byomdannelse og nyanlæg i byerne, skal der indgå en grøn strukturgivende beplantning med mulighed for stedvise opholdsmuligheder og strukturen skal skabe en grøn sammenhæng i byen.

7.4.3 I forbindelse med planlægning af større boligområder skal der sikres sammenhængende grønne friarelaer. Større træer, levende hegn og vådområder mv. skal så vidt muligt bevares og integreres i friarealerne.

7.4.4 Parker og bynære grønne områder skal bevares til rekreativ anvendelse og der skal sikres offentlig adgang til arealerne.

7.4.5 Ved omlægning af bynære arealer skal det sikres, at en del af arealet anvendes til rekreativt til stiforbindelser, opholdsarealer mv.  

Større uforstyrrede landskaber og stilleområder

7.4.6 Offentlighedens mulighed for at opleve stilhed i naturen skal sikres gennem udpegning af stilleområder.

7.4.7 Inden for de udpegede stilleområder kan der ikke etableres nye støjende aktiviteter, og eksisterende anlæg kan ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges.

7.4.8 Inden for en konsekvenszone på 1.000 m omkring områderne kan der ikke etableres nye aktiviteter før det er dokumenteret, at støjbelastningen fra aktiviteten i grænsen til stilleområdet er maksimalt 35 dB.

Besøgsområder

7.4.9 Besøgsområder er områder, der byder på en særlig naturoplevelse og som har god adgang for besøgende. Som udgangspunkt må der ikke ske ændringer i området, som tilsidesætter de landskabelige værdier eller forringer oplevelsen af området. Ændringer i områderne forudsætter en særlig planmæssig begrundelse eller at der sikres et hensyn til værdierne i området og oplevelsen heraf. Der kan i tilknytning til udpegende besøgsområder etableres mindre bygninger indpasset området. Bebyggelse herudover forudsætter lokalplanlægning, der sikrer det omtalte hensyn.

7.4.10 I besøgsområder skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse uden at de bevaringsværdige værdier tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling.

7.4.11 Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser med et alment, socialt og pædagogisk sigte kan tillades etableret, såfremt de beskyttelsesmæssige eller jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod dette. Etablering skal fortrinsvis ske i tilknytning til eksisterende bygninger eller anlæg. Primitive overnatningspladser, der kan rumme op til 5 telte til lejlighedsvis teltslagning, kan frit etableres på en mindre del af en beboet ejendom, som i øvrigt anvendes til andre formål.

Rekreative stier 

Det rekreative stinet i kommuneplanen omfatter nationale cykelruter, regionale rekreative stier og kommunale rekreative stier i byerne og i det åbne land.

7.4.12 Stinettet skal skabe gode forbindelser mellem byerne og det åbne land ad sikre stier, let adgang til det åbne land, til natur- og kulturoplevelser i det det åbne land og til kystområderne ad rekreative stier, mulighed for ridning ad udvalgte stier og forbedrede adgangsforhold for handicappede til det åbne land og kystområderne.

7.4.13 Det kommunale rekreative stinet skal bevares, udbygges og kædes sammen med det regionale og nationale rekreative stinet.

7.4.14 De rekreative stier skal placeres og indrettes, så de giver mulighed for oplevelser. Der skal tages hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for publikumsbesøg. Stinettet skal i videst muligt omfang tage udgangspunkt i de eksisterende stier og småveje. Hvor disse af trafiksikkerhedsmæssige eller oplevelsesmæssige årsager ikke er tilstrækkelige kan der anlægges nye stier.


Bemærkninger til retningslinjer

Parker og grønne områder i og i tilknytning til byerne.

Byens parker og grønne områder er byens rekreative åndehuller og bidrager på mange måder til en bedre, smukkere og sundere by. Parker og grønne områder i Holbæk Kommune omfatter både byparker, grønne vejforløb, herunder vejbeplantning, grønne områder i boligområderne, bynær skov og øvrige grønne friarealer i byen eller i tilknytning til byen.

Det er væsentligt, at der arbejdes for at forbindelserne mellem byens grønne områder styrkes, for at byen får en oplevelsesrig sammenhæng med mulighed for bevægelse, leg, motion og rekreation i grønne omgivelser. Grønne områder bidrager til befolkningens sundhed ved både at fremme bevægelsesmuligheder, men også ved at være mentale åndehuller. En grøn sammenhæng i byen bidrager også til at byen opleves smukkere og mere varieret og tilfører byen en stærk grøn struktur, med gode rammer for en flersidig anvendelse med let adgang for befolkningen - også for immobile befolkningsgrupper.
Byens grønne områder spiller en vigtig rolle i forhold til klimaforandringer og øgede vandmængder. I takt med byens udbygning, øgede befæstede arealer og øgede trafikmængder er det nødvendigt at tage højde for nedsivning af regn- og overfladevand samt at minimere luftforurening. I spildevandsplanen er det beskrevet hvorledes, der skal tages hensyn til nedsivning.

Større uforstyrrede landskaber og stilleområder

Stilleområder og større uforstyrrede landskaber, er områder i det åbne land hvor befolkningen kan opleve naturens egne lyde, opleve ro og se nattehimlen uden forstyrrelser fra bebyggelse, tekniske anlæg, støj fra veje og lysgener. Det kan både være skove og åbne landskaber, hvor befolkningen kan opleve ro og fordybelse som modsvarer en ofte stresset og fortravlet hverdag.
Uforstyrrede landskaber med lavt støjniveau har en stor værdi og findes kun få steder, da det åbne land også er planlægningsarealer for landbrugsdrift, tekniske anlæg som vindmøller, trafik- og motorveje der udgør en øget støjkilde i det åbne land, hvorfor områderne skal bevares og beskyttes.
Holbæk Kommune udpeger stilleområder for at bevare en kvalitativ og rekreativ værdi i kommunen som er efterspurgt af befolkningen. Undersøgelser viser, at ophold i naturen kan være medvirkende årsag til at mindske stress og psykiske lidelser og der er derfor også sundhedsmæssige årsager til at værne om disse naturområder. Der kan ikke etableres støjende aktiviteter i stilleområderne som så vidt muligt friholdes for placering af anlæg som kan være kilde til øget støj.

Besøgsområder

I Holbæk Kommune er følgende områder udpeget til besøgsområder:

  • Åmosen

  • Brorfelde

  • Skovene 

  • Søerne

  • Kystområderne

Retningslinjen for besøgsområder skal sikre, at disse områder danner grundlag for lokalisering af ekstensive friluftsaktiviteter uden forringelse af de naturmæssige og landskabelige værdier. Det rekreative stinet vil binde kommunen sammen for cyklister og vandrere, når det med tiden bliver fuldt udbygget.

Besøgsområderne ligger i attraktive naturområder og er egnede til ekstensiv og ikke anlægskrævende former for friluftsliv. Der kan dog etableres stier, opholdsarealer, mindre parkeringspladser, udsigtspunkter, informationstavler, minimuseer, teltpladser, spejderhytter, shelters og lignende. Anlæggene skal placeres på en måde, der tilgodeser væsentlige beskyttelsesinteresser.

Rekreative stier

Der er i 2009 udarbejdet en stiplan, der omfatter både trafikstier og rekreative stier. I dette temabehandles kun de rekreative stier idet trafikstier behandles under temaet om trafik. Stiplanens retningslinjer for rekreative stier er overført til kommuneplanen.

Øget mulighed for selvtransport er parameter i den strukturelle forebyggelse under emnet sundhedfremme. Et sammenhængende rekreativt stinet, som både binder byen og det omgivende landskab sammen og som indeholder differentierede oplevelsesmuligheder er et stort attraktiv for en by eller et boligområde. Befolkningens muligheder for at færdes til fods eller på cykel er essentielt i et bæredygtigt og sundhedsfremmende bymiljø. Rekreative stier kan bruges som færdselsårer for de bløde trafikanter, men er også meget vigtig i forhold til fritidsaktiviteter som løb, gåture og cykling.
Gode muligheder for friluftsliv efterspørges både af den lokale befolkning og kommunens turister, og ofte er et godt stinet årsagen til om befolkningen benytter sig af de friluftsmuligheder, der findes i deres lokalområde. Gåture er en stigende friluftsaktivitet ligesom løb, cykling og andre uformelle aktiviteter, der ikke er afhængig af medlemskaber af det etablerede foreningsliv eller skal indpasses efter særlige tidspunkter.

Holbæk Kommune oplevende i forbindelse med stiplanlægningen i 2008 en meget stor interesse fra kommunens befolkning og der blev også peget på stierne som en del af den løsning, som kunne løfte den sundhedsmæssige og sociale kapital hos befolkningen.

Stinettet skal både dække den korte daglige færdsel til og fra boligen, men også kunne  tilbyde længere ture gennem landskabet. Stinettet kan være med til at koble forskellige oplevelser sammen, både i en landskabsmæssig og bymæssig sammenhæng. Stinettet i byen består for uden de rekreative stier også aftrafikstier, som behandles under temaet Trafik. Begge typer af stier er med til at skabe en tryg og sikker færdsel fx i forbindelse med skoler og fritidsaktiviteter.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Planloven
§ 11a, stk. 1, nr. 9, kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.
§ 11c om planlægning for kolonihaver
§ 11 a, stk. 1 nr. 19 om anvendelsen af vandløb, søer og kystvande
§ 5b, stk. 1 nr. 4 om lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen
§ 5b, stk. 1 nr. 5 om offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges

Kolonihaveloven
§ 1, § 2, § 3. Formål og definitioner for kolonihaver.

Erhvervs – og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitikken peger på turisme som et af fire udviklingsområder. Det er en politisk målsætning at kommunens udbytte af turismeområdet skal øges gennem øget samarbejde mellem turismeerhvervet, detailhandlen, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommunerne. I udviklingsplanen for erhvervs og turismeområdet er anført at turismeerhvervets potentiale for at skabe flere arbejdspladser skal udfoldes. Der skal bl.a. skabes nye, anderledes, skæve og udfordrende aktiviteter, der gør, at turister kommer til Holbæk. Et tiltag er sports-og kulturevents i Holbæk Kommune.

Statslige interesser

Det fremgår af oversigten over de statslige interesser i kommuneplanen for 2013 at gode friluftsmuligheder betragtes som en del af er velfærden, der også understøtter sundhed og livskvalitet. Fritidsmulighederne er væsentlige både for lokalbefolkningen og turisterhvervet og har således betydning for både bosætning og erhvervslokalisering.
Friluftslivet betragtes i en bred sammenhæng, hvor også byernes indretning og tilbud har betydning for friluftslivets udfoldelser, herunder også til understøttelse af udviklingen i turismeerhvervet.

Den regionale udviklingsstrategi

En af de politiske målsætninger i Den regionale udviklingsstrategi sætter fokus på at natur, kultur og købstæder skal bruges som et attraktiv for regionens borgere og virksomheder samt til at styrke regionens udvikling af turisme.

Udviklingsstrategien

Holbæk Kommunes udviklingsstrategi arbejder med flere pejlemærker, som har tilknytning til kultur- og bylivet. Et attraktivt sted at flytte til, Et sundere liv og gode byer at leve i.

Strategien peger på at der skal være gode kultur- og fritidsmuligheder for børn og unge og at boligområderne skal udformes så børn kan lege og færdes sikkert rundt. De kulturelle tilbud skal styrkes med både nationale og regionale arrangementer indenfor kultur- og fritidslivet.
Sundhedsfremme for børn og risikogrupper skal styrkes ved at planlægge for gode rammer i de offentlige rum med god adgang for alle befolkningsgrupper.

For at byer opleves som gode byer at leve i er der sat fokus på at byerne skal være foranderlige og dynamiske, opleves som levende, sociale og trygge byer. Byerne skal kunne bruges til både permanente og midlertidige aktiviteter og aktiviteterne skal gerne koncentreres og tilføre byen liv. Både de organiserede og uorganiserede aktiviteter skal have plads i byen. Byens rum skal fungere som trygge, sociale mødesteder fremstå attraktive og varierede.

Stiplan for Holbæk Kommune

Holbæk Byråd har i 2009 vedtaget en stiplan for Holbæk Kommune. Stiplanen er en langsigtet plan, der både skal sikre eksisterende stier og give mulighed for at gennemføre de nye stistrækninger, som er angivet i planen. Formålet med stiplanen er, at få skabt sikre stier til skoler og stationer samt at få skabt bedre mulighed for at komme til og færdes i det åbne land. Stiplanen bygger på eksisterende stier, tidligere planlægning og på forslag fra lokalfora, interesseorganisationer og borgere. Der er med udarbejdelsen af planen ingen sikkerhed for, at de anførte stier vil blive gennemført. Stiplanen er brugt som baggrund i temaet og der kan fortsat hentes detaljerede oplysninger i Stiplanen om de enkelte områder, hvorfor Stiplanen fortsat er tilgængelig på hjemmesiden.

Kultur- og Fritidspolitik

Holbæk Byråd har vedtaget en kultur- og fritidspolitik, som trådte i kraft i foråret 2011. Politikken indeholde klare mål som understøtter retningslinjerne i dette tema. Derudover er der udarbejdet en udviklingsplan til opfølgning af målene, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Mål – A3: fra kultur og fritidspolitikken: " Vi vil skabe kreative og rekreative rum, der understøtter selv- og uorganiserede aktiviteter i både byrum og naturområder"

Kultur for alle handler også om at skabe steder og rum, der åbner sig for alle. Hvor ingen har en privilegeret adgang, ingen er vært, og hvor der er plads til mødet mellem mennesker og kreativ udfoldelse. Vi vil derfor have øget fokus på at skabe og synliggøre kreative byrum, bedre adgang til naturområder og rum, der indbyder til fysisk udfoldelse og selvorganiseret aktivitet.

Mål – A4: "Vi vil gennem en aktiv og opsøgende indsats i højere grad nå gruppen af ’ikke-deltagere’"

I dag er det omkring 80 % af os, der jævnligt anvender kultur- og fritidstilbud. 20 % gør det sjældent eller aldrig. Samtidig ved vi, at kulturtilbud har stor betydning for menneskers fysiske og mentale helbred. Også for dannelse og læring spiller kultur- og fritidslivet en stor rolle. For byrådet er det vigtigt, at kulturog fritidstilbud i stigende omfang når ud til alle. Også til ’ikke-brugerne’. Vi vil derfor prioritere indsatser, der finder nye veje til at inddrage grupper, der ikke er allerede er aktive. Som den del af denne indsats, vil vi også fokusere på borgere, der enten på baggrund af handicap eller sociale problemer ikke kan deltage i de eksisterende kultur- og fritidstilbud. Byrådet vil samtidig styrke kunsten i det offentlige rum.

Mål – C2: "Der skal skabes rum til en eksperimenterende ungdomskultur"

Ungdomskultur giver de unges handlemønstre og tankesæt en stemme. Ungdomskultur kan ofte betragtes som en modkultur, der bliver en arena for selvstændiggørelse og personlig udvikling. Denne udvikling skal understøttes ved at give eksperimenterende rammer, hvor de unges udtryk sikres plads til udvikling. En plads som samtidig kan vise sig at være værdifulde for udvikling af kreative kompetencer, som efterspørges i hele vort samfund. Mere specifikt vil vi forsøge at understøtte tilbud og initiativer, der vokser ud fra unges egne input. Det vil vi understøtte ved at opstille rammer, der kan støtte de unges egen kreativitet og med udgangspunkt i et minimum af kommunal indblanding i selve aktiviteterne.

Planloven

Erhvervs- og turismepolitik

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Den regionale udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi 2012

> Stiplanen

Kultur- og fritidspolitik


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk