Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kollektiv transport
Indledning Regionale trafikforbindelser Kommunale veje og trafikstier Kollektiv transport Parkering
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Trafik Kollektiv transport

Retningslinjer

3.3.1. Den kollektive trafik i form af busbetjening skal løbende tilpasses behovene og tilrettelægges således, at størstedelen af byområderne betjenes.

3.3.2. Kommunens kollektive trafik skal koordineres med trafikselskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik, herunder ved udarbejdelse og revision af den kommunale busplan.

3.3.3. For at forbedre busbetjeningen arbejdes på tiltag, der skaber større fremkommelighed for bussen.

3.3.4. Busdriften skal blive en integreret og naturlig del af bymiljøet.


Bemærkninger til retningslinjer

Øget brug af den kollektive trafik er nødvendig for at mindske trængslen på vejene og reducere miljø- og klimapåvirkningen fra transporten.
Ifølge aftalen om ”En grøn transportpolitik”, som størstedelen af de politiske partier tilsluttede sig i 2009, ønskes 50 % flere passagerkilometer med bus inden 2030.
Busser er fleksible og kan relativt hurtigt justeres efter udviklingen. Men samtidig skal busproduktet være stabilt, for at brugerne gør deres transportvaner afhængig af det.

Kommunen har i samarbejde med trafikselskabet Movia revideret kommunens samlede busbetjening i 2011 således at der pr. 7. december 2012 er 16 busruter som kommunen selv finansierer 100 % og dermed har fuldt ejerskab af.

Som supplement til busbetjening med fast køreplan er kommunen tilsluttet Flextur, som tilbyder behovsstyret trafik i hele kommunen.
Derudover betjenes kommunen af 9 fælles kommunale buslinjer suppleret af Regionens 7 buslinjer.

Jernbaner: Nordvestbanen suppleres af togbetjening via Regionstog på Odsherredsbanen og Tølløsebanen.
Færgefart: Der er to færgeforbindelser til Orø. Den ene forbinder Orø med Holbæk by og den anden giver direkte forbindelse til Hornsherred ved Hammer Bakke.

Byrådet vil gerne tilbyde kollektiv trafik til alle som et konkurrencedygtigt alternativ for kommunens pendlere til og fra stationerne.
Den kollektive trafik skal understøtte den bæredygtige byudvikling og gøre kommunens byer attraktive at bo og færdes i.
Derudover skal den kollektive trafik løbende udvikles på baggrund af viden om, hvad der virker, og hvad der efterspørges.
Målet med kommunens nye busnet, som blev igangsat december 2011, er at forbedre forholdene for de store rejsestrømme, mens betjeningen af de små rejsestrømme afstemmes efter behov.

Tilbuddet om kollektiv trafik skal samtidig være så attraktivt, at det vil kunne fastholde de nuværende kunder og tiltrække nye.
Det betyder, at:

 • Holbæk by betjenes effektivt af et forenklet bybusnet, der på indfaldsvejene suppleres af oplandslinjerne.

 • Oplandslinjerne varetager overvejende befordring af pendlere og andre kundegrupper fra oplandet til Holbæk by og enkelte andre knudepunkter som Jyderup og Tølløse stationer.

 • Lokallinjerne varetager overvejende befordring af børn til skole og ungdomsuddannelser, men enkelte har dog også betydning for pendlere og sommerhusgæster.

> En grøn transportpolitik


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg - og skal endvidere som udgangspunkt opretholde regionplanlagte arealreservationer til overordnede infrastrukturelle anlæg, såsom transmissionsledninger, veje og jernbaner, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr.4

I henhold til § 9 i Lov om trafikselskaber skal trafikselskabet (Movia), med udgangspunkt i den statslige trafikplan, mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, jf. § 5.

Statslige interesser

De statslige krav til kommuneplanlægningen fremgår af "Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", afsnit 5:

 • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

 • Lokale vejplaner og trafikanlæg skal vurderes i forhold til, om de har konsekvenser udover kommunegrænsen, eller har konsekvenser for eksisterende / planlagte overordnede vejforbindelser og trafikanlæg.

 • Af kommuneplanens redegørelse skal sammenhængen med trafikselskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik fremgå.

 • Arealreservationer til infrastruktur skal medtegnes på kommuneplanens kortbilag.

 • Den overordnede trafikstruktur og arealreservationer efter konkrete projekterings- og anlægslove skal indgå som retningslinjer i kommuneplanen.

 

Det er et statsligt mål, at kommuneplanlægningen arbejder for principperne i "Aftale om en grøn transportpolitik", hvoraf det bl.a. fremgår at:

 • Transportens CO2-udledning skal ned.

 • Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken.

 • Vejkapaciteten skal udbygges, der hvor behovet er størst, dvs. der hvor der idag er de største trængselsproblemer.

 • Cyklismen skal fremmes.

 • Broer, veje og jernbaner må ikke ødelægge uerstattelig natur.

 • Støj og luftforurening i byerne skal ned.

Region Sjællands udviklingsstrategi

Region Sjællands forslag til den regionale udviklingsstrategi indeholder overordnede ønsker til regionens fremtid. Derudover har Regionen på transportområdet udarbejdet:

 • En regional trafikplan, som indeholder målsætninger og tiltag, der primært styrker indsatsen omkring de primære pendlerstrømme, konkretiseret ved indførelse af et såkaldt R-net.

 • "Sjælland baner vejen", et trafikudspil i samarbejde med 17 kommuner.

Holbæk Kommunes udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

Følgende målsætninger fra udviklingsstrategien har relation til nærværende tema om trafik og infrastruktur:

Sammenhæng i pendlerlivet

I Holbæk Kommune skal det være nemmere at få familielivet til at hænge sammen også for dem, der pendler. Det er ikke muligt for alle at finde beskæftigelse lokalt, så mange borgere vil fortsat have deres arbejde i hovedstadsområdet eller andre steder på Sjælland. Jo mindre tid, der skal bruges på transport, jo bedre. Det er afgørende, at der er sammenhæng i pendlerlivet, hvilket også betyder, at det skal være muligt at handle ind og at deltage aktivt i forenings- og kulturlivet, selvom man ikke lige er hjemme hver dag klokken 16.

Det vil vi gøre ved at:  

 • Styrke pendlernes transport og den kollektive trafik ved aktivt at udnytte de statslige investeringer i jernbane og motorveje.

 • Målrette de kommunale investeringer og fremtidig byudvikling, så det bliver lettere og hurtige at pendle. 

 • Tænke pendlervenligt i tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud i forhold til udbud, åbningstider, beliggenhed og fleksibilitet.

Tiltrække virksomheder og arbejdspladser

Når nye virksomheder flytter til området, kan det give vækst inden for nye brancher. Det kan også tilføre videns- og vækstvirksomheder. Virksomheder placerer sig tæt på kunder, leverandører og arbejdskraft, og hvor der er i forvejen er et stærkt erhvervsmiljø. Holbæks størrelse og beliggenheden med adgang til motorvej og gode togforbindelser gør området attraktivt for virksomheder. Ved at tiltrække virksomheder udefra får vi flere vækstmuligheder.  

Udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling.

Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse

Bæredygtighed skal være bredt forankret i den kommunale virksomhed på tværs af faggrænser og være synlig i kommunes planer og politikker. Vi vil stille skærpede krav til bæredygtighed. 

 • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at give mulighed for at bygge højere og tættere ved stationerne, hvor der er adgang til kollektiv trafik.

 • Mindske energiforbruget ved at arbejde for større fremkommelighed på vejene og bedre tilgængelighed for de bløde trafikanter.

Planloven

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Aftaler om en grøn transportpolitik

Den regionale udviklingsstrategi

Sjælland baner vejen frem

Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk