Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Kommunale veje og trafikstier
Indledning Regionale trafikforbindelser Kommunale veje og trafikstier Kollektiv transport Parkering
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Trafik Kommunale veje og trafikstier

Retningslinjer

3.2.1. Planlægning for det kommunale vejnet skal ske med afsæt i bymønsteret, til støtte for byvæksten og sammenhængen mellem by- og landområder

3.2.2 Retningslinjer for trafikbetjening af nye byudlæg i medfør af Kommuneplan 2013-2025:

 • Holbæk Arena, rammeområde 2.F05. Arenaområdet trafikbetjenes fra syd, med adgang for kørende trafik fra eksisterende Omfartsvej. Fra nord etableres adgang for lette trafikanter koblet til eksisterende stier ved Ladegårdsalléen.

 • Boligområde ved Høbjærggård i Tølløse, rammeområde 19.B12. Området trafikbetjenes ved forlængelse af eksisterende boligveje, henholdsvis Søndermarken i vest og Lidtgodtvej mod øst. 

3.2.3 Planlægning for det kommunale vejnet skal ske med afsæt i de nyeste revisioner af kommunens insfrastrukturplaner:

 • Vejplan (Under udarbejdelse)

 • Stiplan

 • Trafiksikkerhedsplan

 • Hastighedsplan (Under udarbejdelse)

 • Tilgængelighedsplan for personer med funktionsnedsættelser

 • Trafikfarlige skoleveje

 • Parkeringsplaner

 • Busplan

3.2.4 Udformning af veje og trafikstier skal tilpasses strækningens funktion, omgivelserne og det trafikale behov. Forslag til nye stier er overført fra stiplanen til  Kommuneplan 2013-2025 og indtegnet på kort. Prioritering af anlæg af nye veje og stier skal afstemmes med øvrige infrastrukturplaner.

3.2.5 Planlægning for det kommunale vejnet skal inkludere den kollektive trafikstruktur.

3.2.6 Der skal sikres gode trygge og sunde trafikforhold ved udformning af nye boligområder.

3.2.7 Planlægning for det kommunale vejnet skal ske i samarbejde med lokale fora.

3.2.8 Planlægning for en fredeliggørelse af Holbæk bymidte for biltrafik skal ske med afsæt i strategierne i byrumsplan for Holbæk. Heri foreskrives, at der skal ske en opgradering af den indre ringgade med et sammenhængende vejprofil indeholdende cykelstier i hele ringens udstrækning. Rundt langs den indre ringgade skal placeres nye p-huse/opgraderes eksisterende p-pladser med tilknytning til de primære indfaldsveje og let adgang til bymidtens handelsgader.


Bemærkninger til retningslinjer

Kommunens veje og stier har en bærende rolle i, at Udviklingsstrategien kan blive ført ud i livet. Uden en god infrastruktur, der kan føre borgerne sikkert og hurtigt ud og hjem vil det ikke være muligt for borgerne at engagere sig, uddanne sig eller arbejde. Sammenhængen mellem by og land bygger bl.a. på, hvor nemt det er at komme fra det ene til det andet. Udvikling af Infrastrukturen er derfor en vigtig del af næsten alle projekter i kommunen.

Kommunen er kommet langt siden sammenlægningen i 2007. Der er lavet et stort arbejde med alle delene af Infrastrukturplanen. Nogle dele skal allerede revideres og andre mangler endnu at blive skrevet. Dette arbejde prioriteres højt i kommunen. 

Der er behov for et overblik over og en prioritering af infrastrukturprojekter i kommunen. For alle lokalsamfund er der udarbejdet dokumenter, der beskriver udviklingspotentialer og ønsker til forbedringer. Kommunen vil udarbejde et overblik og en prioritering over projekterne.

Tryghed og sikkerhed på veje- og stier er grundpillerne i alle borgeres færden fra hjem til aktivitetsmål. Børn og unge skal kunne bevæge sig trygt og sikkert til skole og fritidsaktiviteter, med øget sundhed og engagement i lokalsamfundet til følge. Ældre skal kunne bevæge sig trygt og sikkert til netværk og aktiviteter, med øget livskvalitet og sundhed til følge.

Trafiksikkerhedsplan 2008 er udarbejdet som tillæg til Kommuneplan 2007-2018. En ny revideret udgave af trafiksikkerhedsplanen er undervejs og et forslag hertil forventes vedtaget i 2014. Den reviderede plan baseres bl.a. på uheldsanalyse af uheld de sidste 5-10 år, en skolevejsanalyse og en revideret udpegning af trafikfarlige skoleveje samt en registrering af indkomne borgerønsker til små og store trafiksikkerhedsprojekter i kommunen.

Tilgængelighed er bindeledet mellem hjem og aktivitet, land og by. Det skal være muligt for alle, uanset alder og sundhedstilstand, at komme til ønskede aktiviteter. 

Fremkommelighed er det bærende element i pendling og erhverv. Det skal være muligt at komme fra A til B uden forsinkelser og forhindringer. Ud over at spare tid og penge har god fremkommelighed også betydning for miljøet.

Holbæks veje og stier skal være kendetegnet ved:

 • Tryghed og sikkerhed

 • Tilgængelighed

 • Fremkommelighed

Retningslinjer for vejbetjening af de nye byudlæg i Kommuneplan 2013-2025 vurderes ikke at have konsekvenser udover kommunegrænsen, eller at have konsekvenser for eksisterende/planlagte overordnede vejforbindelser. Alle de nye udlæg ligger i tæt sammenhæng med eksisterende vejstrukturer og forudsætter ikke betydende nye overordnede vejanlæg.

Retningslinje for en fredeliggørelse af Holbæk bymidte for biltrafik hænger bl.a. sammen med udformningen af den indre ringgade. Den indre ringgade markerer overgangen ind til bymidten, og har en væsentlig funktion for fordelingen af trafikken til bymidtens kultur- og handelsliv. I byrumsplanen fra 2007 peges på, at der bør gøres en indsats for at understrege denne markering ved udformningen af ringgadens udseende. Derudover peges på, at færdsel i Holbæk bymidte i meget vid udstrækning sker på bilernes præmisser. Etablering af p-huse ved de overordnede indfaldsvejes møde med bymidten, vil kunne medvirke til, at fredeliggøre bymidten for biltrafik. Endnu er der ikke sket en sådan ændring af ringgadens samlede profil eller sket anlæg af nye p-huse. En delstrækning på Borgmester N. E. Hansensvej er for nyligt blevet renoveret, og anlagt med et grønt midterprofil og cykelstier på begge sider af vejen. Dette vejprofil kan videreføres på resten af ringgaden. Ved Dampmøllevej kan etableres en ny kobling mellem indre ringgade og Lundemarksvej/Valdemar Sejrsvej, ved vejføring via baneområdet til krydset ved Lundemarksvej. Dette vil give mulighed for en mere hensigtsmæssig trafikfordeling i bymidten og vil samtidig afhjælpe trængselsproblemer omkring Stationspladsen. I den kommende planperiode skal det undersøges nærmere, hvordan ringvejen bedst udformes.

 

VVM generelt
Etablering af vejanlæg, parkeringsanlæg i byzone m.v. kan være omfattet af krav om, at der foretages en vurdering af virkning på miljøet, en såkaldt VVM. Formålet med VVM er at sikre et tilstrækkeligt oplyst grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM-redegørelse skal indeholde, samt hvilke typer anlæg der er omfattet af VVM-pligt.

Visse anlæg er pr. definition obligatorisk VVM-pligtige - andre anlæg omfattes af VVM-pligten, fordi det på grundlag af en screening vurderes at anlægget må vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Reglerne om vurdering af virkning på miljøet for så vidt angår anlæg på land fremgår af planloven og den tilhørende VVM-bekendtgørelse.

Miljøministeriet har udarbejdet Vejledning om VVM i Planloven. Vejledningen er skrevet med henblik på, at give information til myndigheder, bygherrer og den berørte offentlighed.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg - og skal endvidere som udgangspunkt opretholde regionplanlagte arealreservationer til overordnede infrastrukturelle anlæg, såsom transmissionsledninger, veje og jernbaner, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr.4

Statslige interesser

De statslige krav til kommuneplanlægningen fremgår af "Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", afsnit 5:

 • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

 • Lokale vejplaner og trafikanlæg skal vurderes i forhold til, om de har konsekvenser udover kommunegrænsen, eller har konsekvenser for eksisterende/planlagte overordnede vejforbindelser og trafikanlæg.

 • Af kommuneplanens redegørelse skal sammenhængen med trafikselskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik fremgå.

 • Arealreservationer til infrastruktur skal medtegnes på kommuneplanens kortbilag.

 • Den overordnede trafikstruktur og arealreservationer efter konkrete projekterings- og anlægslove skal indgå som retningslinjer i kommuneplanen.

 • Udlæg af arealer til byzone og sommerhusområder skal tage hensyn til de arealer, der er udlagt til støjende aktiviteter.


Det er endvidere et statsligt mål, at kommuneplanlægningen arbejder for principperne i "Aftale om en grøn transportpolitik", hvoraf det bl.a. fremgår at:

 • transportens CO2-udledning skal ned.

 • den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken.

 • vejkapaciteten skal udbygges, der hvor behovet er størst, dvs. der hvor der idag er de største trængselsproblemer.

 • cyklismen skal fremmes.

 • broer, veje og jernbaner må ikke ødelægge uerstattelig natur.

 • støj og luftforurening i byerne skal ned.

Region Sjællands udviklingsstrategi

Region Sjællands forslag til den regionale udviklingsstrategi indeholder overordnede ønsker til regionens fremtid. Derudover har Regionen på transportområdet udarbejdet:

 • En regional trafikplan, som indeholder målsætninger og tiltag, der primært styrker indsatsen omkring de primære pendlerstrømme, konkretiseret ved indførelse af et såkaldt R-net.

 • "Sjælland baner vejen", et trafikudspil i samarbejde med 17 kommuner.

Udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

Følgende målsætninger fra udviklingsstrategien har relation til nærværende tema om trafik og infrastruktur:

Sammenhæng i pendlerlivet

I Holbæk Kommune skal det være nemmere at få familielivet til at hænge sammen også for dem, der pendler. Det er ikke muligt for alle at finde beskæftigelse lokalt, så mange borgere vil fortsat have deres arbejde i hovedstadsområdet eller andre steder på Sjælland. Jo mindre tid, der skal bruges på transport, jo bedre. Det er afgørende, at der er sammenhæng i pendlerlivet, hvilket også betyder, at det skal være muligt at handle ind og at deltage aktivt i forenings- og kulturlivet, selvom man ikke lige er hjemme hver dag klokken 16.

Det vil vi gøre ved at:  

 • Styrke pendlernes transport og den kollektive trafik ved aktivt at udnytte de statslige investeringer i jernbane og motorveje.

 • Målrette de kommunale investeringer og fremtidig byudvikling, så det bliver lettere og hurtige at pendle. 

 • Tænke pendlervenligt i tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud i forhold til udbud, åbningstider, beliggenhed og fleksibilitet

Tiltrække virksomheder og arbejdspladser

Når nye virksomheder flytter til området, kan det give vækst inden for nye brancher. Det kan også tilføre videns- og vækstvirksomheder. Virksomheder placerer sig tæt på kunder, leverandører og arbejdskraft, og hvor der er i forvejen er et stærkt erhvervsmiljø. Holbæks størrelse og beliggenheden med adgang til motorvej og gode togforbindelser gør området attraktivt for virksomheder. Ved at tiltrække virksomheder udefra får vi flere vækstmuligheder.  

Udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling.

Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse

Bæredygtighed skal være bredt forankret i den kommunale virksomhed på tværs af faggrænser og være synlig i kommunes planer og politikker. Vi vil stille skærpede krav til bæredygtighed. 

 • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at give mulighed for at bygge højere og tættere ved stationerne, hvor der er adgang til kollektiv trafik.

 • Mindske energiforbruget ved at arbejde for større fremkommelighed på vejene og bedre tilgængelighed for de bløde trafikanter.

Planloven

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Stiplanen

Aftaler om en grøn transportpolitik

Den regionale udviklingsstrategi

Sjælland baner vejen frem

Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk