Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Parkering
Indledning Regionale trafikforbindelser Kommunale veje og trafikstier Kollektiv transport Parkering
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Trafik Parkering

Retningslinjer

3.4.1 Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggelse skal der sikres følgende antal p-pladser på egen grund:

Boliger:

- Mindst 2 p-pladser pr. åben/lav bolig

- Mindst 1,5 p-plads pr. tæt/lav bolig

- Mindst 1 p-plads pr. etagebolig

Særskilt for Holbæk bymidte: Mindst 1,5 p-plads pr. bolig

 

Dagligvarebutikker:

- Mindst 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal

 

Øvrige butikker og erhvervsformål, herunder kontor- og serviceerhverv:

- Mindst 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal

 

Engrosvirksomheder, lager, værksteder mv.:

- Mindst 1 p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal

 

Parkeringskrav til offentlige formål fastsættes i hvert enkelt tilfælde med udgangspunkt i kravet til kontor- og serviceerhverv.

 

3.4.2 I Holbæk bymidte kan kommunen meddele dispensation, hvis der på den enkelte ejendom ikke kan udlægges det nødvendige antal p-pladser, til at indbetale et beløb for hver manglende p-plads til den kommunale p-fond efter det til enhver tid gældende parkeringsregulativ.

 


Bemærkninger til retningslinjer

Retningslinjerne for parkering fastsætter normer for den parkeringsforsyning, der minimum skal tilvejebringes ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggelse. Normerne gælder for al lokalplanlægning i kommunen, medmindre andre bestemmelser er fastsat i skemaet for det enkelte rammeområde.

For Holbæk by er udarbejdet vedtægter for en parkeringsfond. Vedtægterne udsteder regler for byrådet for Holbæk Kommunes adgang til at fravige bestemmelserne i bygningsreglementerne eller bestemmelserne i lokalplaner/byplanvedtægter om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund, mod at der sker betaling til Holbæk Kommunes parkeringsfond.


Baggrund for retningslinjer

Parkeringsnormerne for Holbæk Kommune er en videreførelse af normerne fra Kommuneplan 2007-18. Kommunen kan i lokalplanlægningen vælge at fastsætte skærpede parkeringskrav.

Reglerne omkring parkering i Holbæk Kommune fremgår endvidere af Bekendtgørelse om standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Bestemmelserne er fastsat i medfør af færdselslovens § 28.

Vedtægterne for parkeringsfond for Holbæk by er udstedt i medfør af Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde, jf. § 22, stk. 6 i byggeloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998) og § 21, stk. 2 i lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000).

> Bekendtgørelse om standsning og parkering


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk