Til forsiden
| Læs siden op | Kontakt | Sitemap | Print side | PDF-udgave
 
Regionale trafikforbindelser
Indledning Regionale trafikforbindelser Kommunale veje og trafikstier Kollektiv transport Parkering
Du er her: Home Kommuneplan 2013 Temaer Trafik Regionale trafikforbindelser

Retningslinjer

3.1.1 for arealudlæg til sikring af anlæg af dobbeltspor Lejre-Vipperød og Holbæk-Kalundborg. Udformning og beliggenhed af anlægget skal ske i overensstemmelse med VVM-redegørelse og VVM-tilladelse. Der reserveres endvidere areal til parkering ved Vipperød station, samt reservation og omdannelse af ”byggepladsvej” til fremtidig sti / cykelsti. (Byggepladsvej som anlægges parallelt med banen både i Vipperød og i Tølløse, mens anlægsarbejde på baneterrænet pågår). Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter.  

3.1.2 for areal til udbygning af rute 21 fra Tuse til Vig. Anlægget er under udførelse, og ekspropriationer m.v. er gennemført. Arealreservationen opretholdes for at sikre, at evt. mindre tilslutningsarbejder, der fortsat er afhængige af arealreservationer ikke overses. Udformning og beliggenhed af anlægget skal ske i overensstemmelse med VVM-redegørelse og VVM-tilladelse. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter.

3.1.3 for areal til udbygning af Skovvejen i højklasset udførelse, motorvej/motortrafikvej. Udformning og beliggenhed af anlægget skal ske i overensstemmelse med VVM-redegørelse og VVM-tilladelse. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter.

3.1.4 for arealudlæg til forlægning af rute 57 mellem Sorø og Holbæk til forlægning af vejen ved Kvanløse og vest om Igelsø samt øst om Ugerløse. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter. 

3.1.5 for arealreservation til omfartsvej vest om Tølløse. Der må ikke udlægges arealer til andre formål inden for dette arealudlæg, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke giver anledning til interessekonflikter. 

3.1.6 for arealreservation til en ny forbindelsesvej fra den nye underføring af jernbanen ved Tølløsevej/Kvarmløsevej til den eksisterende jernbanebro ved erhvervsområdet i den nordlige del af Tølløse, nær Lunderød.

3.1.7 Planlægning for nye veje, nyanlæg og regulering af veje skal tage nødvendige landskabelige hensyn. Inden for værdifulde landskabsområder og værdifulde naturområder kan normalt ikke gennemføres nye veje. 

3.1.8 Nyanlæg af veje og større vejforlægninger skal planlægges således, at de nødvendige faunapassager og krydsninger af stier sikres.


Bemærkninger til retningslinjer

Grundstammerne i kommunens trafikale hovedstrukturer udgøres af jernbanen, Nordvestbanen (København-Kalundborg), samt af vejstrækningerne Rute 21 (Holbækmotorvejen og Nykøbingvejen), Rute 23/Skovvejen (Elverdam-Kalundborg) og Rute 57 (Holbæk–Sorø). Derudover er der regionale jernbanelinjer fra Holbæk til Nykøbing Sj. og fra Tølløse til Høng. Jernbanenettet betyder, at mange - også mindre byer - i Holbæk Kommune er begunstiget af stationer og jernbanens kollektive trafiktilbud. Jernbanens kollektive trafiktilbud suppleres af 7 regionale buslinjer.

På Holbækmotorvejen er gennemført en udbygning på strækningen mellem Fløng og Roskilde Vest fra 4 til 8 kørespor, og fra 4 til 6 kørespor på den øvrige strækning mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej. Målet er, at løsne op for de store køproblemer på strækningen i myldretiderne. Det omfattende vejarbejde gik i gang i 2009 og åbnede i fuld bredde august 2012. Arbejdet på Holbækmotorvejen har i anlægsperioden medført mindre fremkommelighed for pendlerne, men med færdiggørelsen heraf, er den trafikale forbindelse til hovedstaden væsentligt forbedret for bilisterne.

På den første delstrækning af Skovvejen, er igangsat anlægsarbejde, som ligeledes vil medvirke til at forbedre de trafikale forbindelser til hovedstadsområdet for bilisterne.

Med opgradering af Skovvejen til motorvej ændres tilkørselsforholdene til Jyderup. Således lukkes til- og frakørsel til Holbækvej. Dette må antages at medvirke til en fredeliggørelse af Holbækvej i Jyderup. Fremover vil Jyderup have en vestlig og en østlig tilkobling til motorvejen. Her vil især den østlige tilkobling have stor betydning for de store erhvervsarealer i den østlige del af byen. Med etableringen af motorvejen vil det på sigt være hensigtsmæssigt at se på den nord-sydgående trafik, herunder ikke mindst den tunge trafik.

På Nordvestbanen er igangsat anlægsarbejde med etablering af dobbeltspor på strækningen Lejre–Vipperød. Anlægsarbejdet forløber over en treårig periode med primære indsatser i sommermånederne og med indsættelse af busdrift som erstatning for togdriften i disse perioder. Når anlægsarbejderne står færdige, vil disse muliggøre hyppigere drift og kortere rejsetider, set i sammenhæng med forbedringen af sporkapaciteten på strækningen fra Roskilde til København. I anlægsperioden må forudses længere rejsetider for de togrejsende, men når dette er afsluttet, vil jernbanen kunne tilbyde forbedringer i togforbindelserne for pendlerne.

I forbindelse med den kommende udbygning af jernbaneforbindelsen mellem Vipperød og Lejre skal den eksisterende jernbaneoverskæring på Asmindrupvej i Vipperød nedlægges og der skal i stedet etableres en ny tunnel for cykler og gående. Lukningen af Asmindrupvej giver mulighed for fredeliggørelse og omdannelse af den centrale vej i Vipperød, herunder opgradering af bløde trafikanters forbindelse til skole og stationen. Syd for Vipperød er den nye forbindelsesvej mellem Nybyvej og Roskildevej anlagt. Stationsvej forlænges til forbindelsesvejen. Stationsvejens forlængelse vil samtidig give mulighed for at etablere flere parkeringspladser til pendlerne langs vejen.

Udvidelsen af jernbanen til et dobbeltspor har desuden den konsekvens i Tølløse, at de eksisterende overkørsler af jernbanen ved Tølløsevej/Kvarmløsevej, Tadrevej og Bukkerupvej er lukket. Som alternativ til de lukkede overkørsler er etableret to underføringer af jernbanen, henholdsvis nord for Tølløsevej/Kvarmløsevej og imellem Tølløse og Soderup.

Byrådet vil arbejde for at mindske den gennemkørende trafik i Tølløse, dvs. den gennemkørende trafik på Sønderstrupvej og Hjortholmvej samt Tølløsevej og Kvarmløsevej. På den baggrund fastlægger Forslag til Kommuneplan 2013-2025 en retningslinje om en arealreservation til en ny omfartsvej vest om Tølløse. Omfartsvejen kan sammen med trafikdæmpende foranstaltninger være med til markant at fredeliggøre de helt centrale veje i Tølløse.

I sammenhæng med ovenstående ønsker byrådet at arbejde for en bedre sammenbinding af arealerne i Tølløses centerområde. Sammenbindingen skal ses i sammenhæng med en fremtidig byomdannelse af den ubenyttede erhvervsejendom i den centrale del af Tølløse, f.eks. ved at der i den forbindelse etableres en ny, sammenhængende stiforbindelse fra Tølløse Centertorv i vest til Tølløse Station i centrum.

Byrådet ønsker at skabe mulighed for, at der etableres en ny forbindelsesvej fra den nye underføring af jernbanen ved Tølløsevej/Kvarmløsevej til den eksisterende jernbanebro ved erhvervsområdet i den nordlige del af Tølløse, nær Lunderød. På den baggrund fastlægger Forslag til Kommuneplan 2013-2025 en retningslinje om en arealreservation til forbindelsesvejen. Det vurderes, at forbindelsesvejen vil lette trafikanters adgang imellem den østlige del af Tølløse og Hjortholmvej.

 

VVM generelt
Etablering af vejanlæg, parkeringsanlæg i byzone m.v. kan være omfattet af krav om, at der foretages en vurdering af virkning på miljøet, en såkaldt VVM. Formålet med VVM er at sikre et tilstrækkeligt oplyst grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM-redegørelse skal indeholde, samt hvilke typer anlæg der er omfattet af VVM-pligt.

Visse anlæg er pr. definition obligatorisk VVM-pligtige - andre anlæg omfattes af VVM-pligten, fordi det på grundlag af en screening vurderes at anlægget må vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Reglerne om vurdering af virkning på miljøet for så vidt angår anlæg på land fremgår af planloven og den tilhørende VVM-bekendtgørelse.

Miljøministeriet har udarbejdet Vejledning om VVM i Planloven. Vejledningen er skrevet med henblik på, at give information til myndigheder, bygherrer og den berørte offentlighed.


Baggrund for retningslinjer

Lovgrundlag

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg - og skal endvidere som udgangspunkt opretholde regionplanlagte arealreservationer til overordnede infrastrukturelle anlæg, såsom transmissionsledninger, veje og jernbaner, jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr.4

 

Statslige interesser

De statslige krav til kommuneplanlægningen fremgår af "Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", afsnit 5:

 • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

 • Lokale vejplaner og trafikanlæg skal vurderes i forhold til, om de har konsekvenser udover kommunegrænsen, eller har konsekvenser for eksisterende/planlagte overordnede vejforbindelser og trafikanlæg.

 • Af kommuneplanens redegørelse skal sammenhængen med trafikselskabernes trafikplan for offentlig servicetrafik fremgå.

 • Arealreservationer til infrastruktur skal medtegnes på kommuneplanens kortbilag.

 • Den overordnede trafikstruktur og arealreservationer efter konkrete projekterings- og anlægslove skal indgå som retningslinjer i kommuneplanen.

 • Udlæg af arealer til byzone og sommerhusområder skal tage hensyn til de arealer, der er udlagt til støjende aktiviteter.


Det er endvidere et statsligt mål, at kommuneplanlægningen arbejder for principperne i "Aftaler om en grøn transportpolitik", hvoraf det bl.a. fremgår at:

 • Transportens CO2-udledning skal ned.

 • Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken.

 • Vejkapaciteten skal udbygges, der hvor behovet er størst, dvs. der, hvor der idag er de største trængselsproblemer.

 • Cyklismen skal fremmes.

 • Broer, veje og jernbaner må ikke ødelægge uerstattelig natur.

 • Støj og luftforurening i byerne skal ned.

Region Sjællands udviklingsstrategi

Region Sjællands forslag til den regionale udviklingsstrategi indeholder overordnede ønsker til regionens fremtid. Derudover har Regionen på transportområdet udarbejdet:

 • En regional trafikplan, som indeholder målsætninger og tiltag, der primært styrker indsatsen omkring de primære pendlerstrømme, konkretiseret ved indførelse af et såkaldt R-net.

 • "Sjælland baner vejen frem", et trafikudspil i samarbejde med 17 kommuner.

Udviklingsstrategi 2012

Med vedtagelsen af Udviklingsstrategi 2012 for Holbæk Kommune har byrådet udstukket de overordnede målsætninger for den fremadrettede udvikling i kommunen.

Følgende målsætninger fra udviklingsstrategien har relation til nærværende tema om trafik og infrastruktur:

Sammenhæng i pendlerlivet

I Holbæk Kommune skal det være nemmere at få familielivet til at hænge sammen også for dem, der pendler. Det er ikke muligt for alle at finde beskæftigelse lokalt, så mange borgere vil fortsat have deres arbejde i hovedstadsområdet eller andre steder på Sjælland. Jo mindre tid, der skal bruges på transport, jo bedre. Det er afgørende, at der er sammenhæng i pendlerlivet, hvilket også betyder, at det skal være muligt at handle ind og at deltage aktivt i forenings- og kulturlivet, selvom man ikke lige er hjemme hver dag klokken 16.

Det vil vi gøre ved at:  

 • Styrke pendlernes transport og den kollektive trafik ved aktivt at udnytte de statslige investeringer i jernbane og motorveje.

 • Målrette de kommunale investeringer og fremtidig byudvikling, så det bliver lettere og hurtige at pendle. 

 • Tænke pendlervenligt i tilrettelæggelsen af de kommunale tilbud i forhold til udbud, åbningstider, beliggenhed og fleksibilitet

Tiltrække virksomheder og arbejdspladser

Når nye virksomheder flytter til området, kan det give vækst inden for nye brancher. Det kan også tilføre videns- og vækstvirksomheder. Virksomheder placerer sig tæt på kunder, leverandører og arbejdskraft, og hvor der i forvejen er et stærkt erhvervsmiljø. Holbæks størrelse og beliggenheden med adgang til motorvej og gode togforbindelser gør området attraktivt for virksomheder. Ved at tiltrække virksomheder udefra får vi flere vækstmuligheder.  

Vi skal derfor udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling.

Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse

Bæredygtighed skal være bredt forankret i den kommunale virksomhed på tværs af faggrænser og være synlig i kommunes planer og politikker. Vi vil stille skærpede krav til bæredygtighed. 

 • Mindske energi- og ressourceforbruget ved at give mulighed for at bygge højere og tættere ved stationerne, hvor der er adgang til kollektiv trafik.

 • Mindske energiforbruget ved at arbejde for større fremkommelighed på vejene og bedre tilgængelighed for de bløde trafikanter.

> Planloven

> Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

> Aftaler om en grøn transportpolitik

> Den regionale udviklingsstrategi

> Sjælland baner vejen frem

> Udviklingsstrategi 2012


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: plan@holb.dk